Bolagsstyrning

Investment AB Latour (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm för stora bolag. Bolagsstyrningen av Latour utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis. 

Till grund för styrningen av Investment AB Latour ligger både externa och interna regelverk. 

Viktiga externa regelverk

  • Svensk Aktiebolagslag
  • Årsredovisningslagen
  • NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter
  • Svensk kod för bolagsstyrning

Viktiga interna regelverk

  • Bolagsordningen
  • Styrelsens arbetsordning och Instruktion för verkställande direktör
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  • Olika policydokument och instruktioner (såsom koncernens uppförandekod)

Bolagsstyrningsstruktur: