Bolagsordning

INVESTMENTAKTIEBOLAGET LATOUR (PUBL)

Org.-nr 556026-3237

§ 1
Bolagets firma är Investmentaktiebolaget Latour (publ).

§ 2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva och förvalta aktier och annan lös egendom.

§ 3
Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg.

§ 4
Bolagets aktiekapital skall vara lägst etthundra miljoner /100 000 000/ kronor och högst fyrahundra miljoner /400 000 000/ kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst trehundratjugo miljoner /320 000 000/ och högst en miljard tvåhundraåttio miljoner /1 280 000 000/.

§ 6
Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 1 280 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 1 280 000 000. Aktie av serie A medför rätt till tio /10/ röster och aktie av serie B medför rätt till en /1/ röst. Aktier av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Aktier av serie A får på begäran av aktieägare omvandlas till aktier av serie B. En sådan begäran skall framställas skriftligt till styrelsen. Beslut om omvandling fattas av styrelsen eller, efter bemyndigande av styrelsen, av verkställande direktören. Ärende som nu sagts skall behandlas minst en gång varje räkenskapsår.

§ 7
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8
Bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter jämte högst sex suppleanter för dem.

§ 9
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs av bolagsstämman ett revisionsbolag eller två revisorer och två revisorssuppleanter.

§ 10
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11
Bolagsstämma skall efter styrelsens bestämmande hållas i Göteborg eller Stockholm.

Aktieägare skall för att få deltaga i bolagsstämma anmäla sig hos bolaget senast klockan 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Varje aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Aktieägare får medföra biträde endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden enligt vad i föregående stycke sägs.

§ 12
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
 9. Fastställande av arvode åt styrelsen och, i förekommande fall, åt revisorerna.
 10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämma 2017-05-02.