Bolagsstämma

Aktieägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på årsstämman som är Latours högsta beslutande organ. Årsstämma i Latour hålls normalt i Göteborg i maj månad varje år. När och var stämman kommer att hållas offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten.

Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Stämman kan hållas i Göteborg eller Stockholm. Samtliga aktieägare som inför stämman är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande har rätt att delta och rösta för sitt totala aktieinnehav.

Information om aktieägarnas rätt att få ärenden behandlade på stämman, och vid vilken tidpunkt en sådan begäran måste vara bolaget tillhanda för att den med säkerhet kan tas upp i kallelsen, meddelas också aktieägarna senast vid tredje kvartalsrapporten. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämma. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse och revisorer samt beslut om ny styrelse för perioden fram till och med nästa årsstämma.

Vid senaste årsstämman beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av såväl aktier av serie A som av serie B och sammanlagt av så många aktier att bolaget därefter innehar högst tio (10) procent av samtliga utgivna aktier i bolaget.