Ersättningar

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under 2019

(tkr) Grundlön/ styrelsearvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnad Summa

Styrelsens ordförande

2 200

-

-

-

2 200

Övriga styrelseledamöter (6 personer)

6 000

-

-

-

6 000

Verkställande direktör tom 19-08-31

4 038

-

134

4 795

8 967

Verkställande direktör fr o m 19-09-01

2 696

1 333

40

836

4 905

Andra ledande befattningshavare (5 personer)

15 752

5 531

703

5 089

27 075

Vid 2018 års årsstämma antogs följande riktlinjer: Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning och pension. Med andra ledande befattningshavare avses koncernledning och affärsområdeschefer.

Den rörliga ersättningen baseras på uppnådda mål och kan uppgå till 0–100 procent av grundlönen. För att främja långsiktighet ska styrelsen, utöver den årliga rörliga ersättningen, också kunna besluta om ersättningar som är kopplade till affärsområdenas långsiktiga värdeutveckling över en period som omfattar tre år maximerat till en tredjedel av grundlönen per år under treårsperioden.

Verkställande direktören har rätt att gå i pension vid 62 års ålder, varefter pension utgår med 60 procent av grundlönen i tre år med tillhörande pensionspremier som fortsätter att utbetalas som om anställningen fortsätter med full lön. För övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år. Styrelsen får frångå de av årstämman beslutade riktlinjerna, om det finns särskilda skäl för det.

Styrelsen har rätt att bevilja att ersättning till bolagsledningen skall kunna kompletteras med aktierelaterade incitamentsprogram, exempelvis köpoptionsprogram, under förutsättning att dessa gynnar det långsiktiga engagemanget för verksamheten och förutsatt att det ges ut på marknadsmässiga villkor.