Organisation

Koncernens moderbolag, Investment AB Latour, är ett publikt aktiebolag med säte i Göteborg och noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap.

Moderbolaget förvaltar koncernens börsportfölj. Dotterbolaget Latour-Gruppen AB är ett förvaltningsbolag och moderbolag till den helägda industrirörelsen. Ytterligare dotterbolag till Investment AB Latour är Nordiska Industri AB som verkar som managementbolag och koncernens internbank.

Latours styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltning och bedömer fortlöpande moderbolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning, som bland annat reglerar antalet styrelsesammanträden, ärenden som skall underställas styrelsen, ekonomiska rapporter samt en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen består av åtta ordinarie, av årsstämman valda, ledamöter.