Koncernledning

I Latours koncernledning ingår koncernens verkställande direktör Johan Hjertonsson och koncernens ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck.

Latours helägda industrirörelse är indelad i fem affärsområden där dotterbolaget Latour-Gruppen AB är moderbolag till samtliga affärsområden.

De helägda bolagen drivs med ett tydligt och delegerat ansvar. Ledarskapet utgör en central roll i Latours ägarstyrning, och ett nära samarbete med ledningsgrupperna i de helägda bolagen är av stor betydelse. 

Affärsområdescheferna leder verksamheten i de rörelsedrivande moderbolag som äger aktier i underliggande bolag och ansvarar även för affärsområdets resultat och förvaltning. Affärsområdena ansvarar för att utveckla sina respektive verksamheter och för att uppfylla uppställda finansiella mål, som bland annat avser avkastning på operativt kapital, kapitalbindning, rörelsemarginal och tillväxt.