Utskott

Styrelsen har inträttat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Ersättningsutskottet består av Olle Nordström (ordförande) tillsammans med Anders Böös och Eric Douglas. Revisionsutskottet utgörs av styrelsen i dess helhet med undantag av verkställande direktören.

Ersättningsutskottet hade under 2019 ett möte och var då fulltaligt. Utskottet rapporterar sitt förslag till styrelsen om ersättning till verkställande direktören och ger dessutom stöd till denne när det gäller kompensation till övriga ledande befattningshavare. Styrelsen godkänner härefter beslut i ärendet.

Revisionsutskottet hade under 2019 två sammanträden, då samtliga deltagare samt bolagets revisor varit närvarande. Vid dessa möten diskuterades bland annat koncernens finansiella risker och revisionens inriktning. Revisorn har även presenterat de iakttagelser som gjorts vid revisionen.