Nomineringsprocess

Valberedningen tillsätts efter det att styrelsens ordförande har konstaterat vilka de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget är, baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Företrädare för de fyra största aktieägarna utgör valberedningen och namnen på dessa skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen skall i sitt arbete beakta de från tid till annan gällande reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen skall i sitt arbete med att ta fram förslag på styrelseledamöter beakta att styrelsen skall ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Inget arvode har utgått för medverkan i valberedningen.