Delägda innehav

Förutom den helägda industrirörelsen och börsportföljen har Latour intressen i ett antal mindre onoterade företag.

Genom åren har en delägd rörelsegren utvecklats där Latour är en av huvudägarna i onoterade företag i vilka ett helägt ägarförhållande av olika skäl inte varit möjligt. Innehaven utgör endast knappa 0,5 procent av Latours substansvärde.

Bolagen har ofta samma kännetecken som många av Latours större innehav, det vill säga bolag med högt inslag av produktutveckling och med bra produkter i intressanta nischer.