Beräkningsmetod

Substansvärdet räknas fram med hjälp av så kallade EBITmultiplar som multipliceras med 12 månaders historiska rullande rörelseresultat (EBIT) för varje affärsområde. Nyckeln till ett rättvisande värde är att hitta rättvisande multiplar. Det görs genom att identifiera jämförbara börsnoterade bolag i de branscher där Latours helägda rörelser är verksamma. För varje bolag räknas en EBITmultipel fram genom att ställa bolagets rörelseresultat i relation till dess EV-värde (Enterprise Value). EV-värdet utgörs av börsvärdet justerat för den nettoskuldsättning som det jämförbara bolaget har. Eftersom de jämförbara noterade företagen värderas olika av marknaden, bildas det ett intervall av EBIT-multiplar för vart och ett av Latours affärsområden. Intervallet indikerar vilket värde marknaden tillmäter Latours helägda rörelser.

Substansvärdet för de helägda rörelserna slås därefter samman med marknadsvärdet på de noterade innehaven. Därefter adderas värdet på övriga tillgångar, varpå koncernens nettoskuld dras av. Kvarvarande summa utgör Latours redovisade substansvärde. Denna värdering ska uppfattas som en indikativ utvärdering, men utgör inte en fullständig marknadsvärdering. Substansvärderingsmodellen tar exempelvis inte hänsyn till framtida prognoser vare sig för Latours innehav eller för jämförbara bolag. De senaste årens konjunktursvängningar gör att såväl affärsområdenas som jämförbara bolags resultat varierar kraftigt. Detta innebär att jämförbara värderingsmultiplar fördelar sig över ett mycket stort intervall. I denna presentation har därför jämkning skett av använda multiplar för att det inte ska medföra orimliga värden. Andra värderingsmultiplar (exempelvis EV/sales) har också använts som stöd för de multipelintervall som valts.

Så här fungerar metoden – steg för steg

1. Identifikation av noterade jämförelseobjekt

Först och främst identifieras börsnoterade bolags verksamhet i samma branscher som Latours helägda industri- och handelsrörelser.

2. Framtagande av EBIT-multiplar

När samtliga jämförelseobjekt är identifierade genomförs en granskning av vilka EBIT-multiplar bolagen har. En EBIT-multipel baseras på bolagets EV-värde (Enterprise Value). EV-värdet beräknas genom att ta börsvärdet och öka det med bolagets nettolåneskuld. Därefter divideras EV-värdet med rörelseresultatet (EBIT). Ett bolag som har ett börsvärde på 90 Mkr, en nettolåneskuld på 10 Mkr och ett rörelseresultat på 10 Mkr, får följaktligen en EBIT-multipel på 10.

3. Omvandling till multipelspann

När en EBIT-multipel för varje bolag har räknats fram vägs de samman gruppvis, så att varje affärsområde får ett enskilt multipelspann. Orsaken till att det blir ett spann är att det förekommer variationer i de noterade företagens värderingar, vilket leder till olika EBIT-multiplar. Låt säga att det finns två jämförelseobjekt för affärsområde Swegon, där det ena har en multipel på 6 och det andra har en multipel på 10. Då hamnar EBIT-multipeln som används vid beräkningen av värdet på affärsområde Swegon i spannet 6–10.

4. Sammanslagning av substansvärdet på helägda rörelser

När spannen för EBIT-multiplarna är fastställda, exempelvis till 6–10 enligt exemplet i steg 3, kan en värdering av respektive affärsområde ske. Det görs genom att först räkna ut 12 månaders rullande rörelseresultat (EBIT) för varje affärsområde, sett utifrån bolagsstrukturen vid jämförelseperiodens utgång. Denna siffra multipliceras därefter med EBITmultipeln. Ett exempel: Låt säga att affärsområde Swegon visar ett 12 månaders rullande rörelseresultat (EBIT) på 100 Mkr. Om man applicerar EBIT-multipeln 6–10 på det resultatet, hamnar vi på ett värde på 0,6–1,0 Mdr kr. När dessa beräkningar är gjorda för samtliga affärsområden, slås resultaten samman till ett totalt värde för de helägda rörelserna i form av ett spann.

5. Sammanslagning med värdet på de noterade innehaven

För att få fram substansvärdet på de börsnoterade innehaven fastställs först och främst aktiekursen för varje enskilt innehav vid periodens utgång. Denna multipliceras med antalet aktier som ägs i varje börsnoterat bolag. Dessa aktiekurser leder fram till ett substansvärde för de noterade innehaven. Det slås samman med det substansvärde på de helägda rörelserna, som räknats fram i form av ett spann i steg 1–4. Summan av de båda blir, efter tillägg av övriga tillgångar och efter avdrag för nettolåneskulden, ett substansvärde för Latour, även det i form av ett spann.