VD har ordet

Läs VD och koncernchef Johan Hjertonssons kommentarer från Latours senaste kvartalsrapport.

Januari - december 2019

Under fjärde kvartalet blev det alltmer tydligt att konjunkturklimatet blivit svagare. Tillväxttakten för order-ingången är totalt sett fortfarande positiv men lägre än tidigare. Faktureringen är oförändrad för jämförbara enheter, men bilden är blandad och vissa av våra verksamheter har negativ organisk tillväxt. Vi bedömer att de verksamheter som indirekt är beroende av investeringarna i den europeiska fordonsindustrin är de som har störst utmaningar just nu. En stor del av våra innehav är exponerade mot byggkonjunkturen i stort och där är nedgången inte lika stor.

Under fjärde kvartalet växte orderingången i vår industrirörelse med totalt 17 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 4 procent. Faktureringen ökade under kvartalet med 12 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten oförändrad. Orderstocken vid utgången av kvartalet uppgick till 2 544 (1 866) Mkr och för jämförbara enheter innebär det en ökning med cirka 5 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 8 procent till 434 (401) Mkr med en rörelsemarginal på 12,1 (12,5) procent. Vi kan därmed summera ännu ett rekordår för industrirörelsen där nettoomsättningen steg med 17 procent till 13 519 (11 586) Mkr och rörelseresultatet ökade med 23 procent till 1 817 (1 476) Mkr med en rörelsemarginal på 13,4 (12,7) procent.

Vi känner oss trygga i att vi har bra ledare och äger verksamheter som är väl rustade och förberedda på en eventuellt fortsatt nedgång. Vi skall kunna fortsätta att flytta fram våra positioner även i ett tuffare klimat. Vi fortsätter att agera framåtriktat och satsar med oförminskad styrka på produktutveckling, försäljning och marknadsföring i våra affärsområden. I vår satsning är hållbarhet en mycket viktig aspekt och en förutsättning för att stötta fortsatt tillväxt och som betonas i alla delar av våra verksamheter. Vi har idag en portfölj med långsiktigt hållbara bolag som erbjuder marknaden produkter som stöttar utvecklingen mot en bättre värld. Att fortsätta utvecklas hållbart är en daglig utmaning som vi gärna tar oss an.

Förvärvsaktiviteten har varit hög under kvartalet och vårt enträgna arbete med att leta upp och utvärdera nya intressanta bolag har gett god utdelning. Kvartalet började med att vi förvärvade ett helt nytt affärsområde till Latour, danska Caljan, en ledande leverantör av automationsteknologi för pakethantering inom logistik-sektorn och e-handel.

Vi förvärvade även tyska censortillverkaren S+S Regeltechnik samt brittiska hissinstallatörerna Invalifts och Ability Lifts till Latour Industries. Som ni har läst så har vi fortsatt på denna förvärvsresa in på det nya året genom förvärv av nederländska Emma Safety Footwear till Hultafors Group och spanska Batec Mobility till Latour Industries. Läs mer om våra förvärv på sidan 4.

Börsen har utvecklats starkt under det fjärde kvartalet. Sedan inledningen av året har vår börsportfölj ökat med 40,0 procent, justerat för utdelningar och portföljförändringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 35,0 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 39,4 procent justerat för utdelning till 136 kronor per aktie.

De flesta av våra börsnoterade innehav har nu rapporterat. Mot bakgrund av den osäkerhet vi upplever i konjunkturen har bolagen lämnat stabila rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Efter ett första halvår med relativt hög aktivitet har förvärvsaktiviteterna i de börsnoterade portföljbolagen varit något lägre under andra halvåret.

Trots att vi ser att konjunkturläget är alltmer osäkert och i viss utsträckning utmanande, är det glädjande att vi, med stöd av den starka utvecklingen i industrirörelsen tillsammans med den fina utvecklingen i vår börsportfölj, återigen kan föreslå en ökad utdelning. Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2,75 (2,50) kronor per aktie.

Johan Hjertonsson
Verkställande direktör och koncernchef

Läs hela rapporten!


Johan Hjertonsson
VD och koncernchef