Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av Latours investeringsstrategi och hållbarhetsfrågor har alltid haft en central plats i analysen av investeringar oavsett om det varit uttalat eller inte. Långsiktighet, som är ett av Latours tre kärnvärden, innebär i sin tur att hållbarhet är ett av bolagets grundfundament. 

Störst påverkan inom hållbarhet har Latour genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare där alla innehav bedriver ett eget hållbarhetsarbete. På huvudkontoret finns tio medarbetare och i innehaven finns cirka 400 000. Huvudkontoret har således en begränsad direkt påverkan inom hållbarhetsområdet i jämförelse med innehaven, men genom ett aktivt styrelsearbete är Latour drivande i, och har höga förväntningar på, innehavens hållbara utveckling. 

Genom att utveckla hållbara verksamheter skapas långsiktiga värden, och Latour är övertygade om att en gemensam omsorg för miljö och medmänniskor är en förutsättning för en positiv utveckling för Latour och dess omvärld. Innehaven har olika utmaningar och erbjuder internationellt ledande produkter inom områden som energieffektivisering, säkerhet, återvinning, hållbart byggande och säker arbetsmiljö.

Latour införde 2012 en uppförandekod och en miljöpolicy med riktlinjer och principer för samtliga helägda bolag och dess medarbetare. Riktlinjerna och principerna utgör de minimikrav som samtliga innehav ska uppfylla. För de bolag som ingår i Latours börsportfölj säkerställs detta genom aktivt styrelsearbete, för att tillse att bolagen har egna uppförandekoder och policys som uppfyller Latours krav inom området.

Läs Latours senaste hållbarhetsrapport som är integrerad i årsredovisningen för 2019.