Uppförandekod

Latours kärnvärden

Latours kärnvärden bygger på tre grundpelare;

  • långsiktighet,
  • affärsmässighet och
  • utveckling.

Eftersom Latour är ett investmentföretag kan varje enskilt innehav ha en egen företagskultur. Latours övergripande kärnvärden skall dock genomsyra alla bolag vari Latour har ett ägarintresse.

Begreppet långsiktighet innebär ur ett beslutsperspektiv att kortsiktiga förändringar i omvärlden inte skall påverka Latours val när ett beslut bedöms vara långsiktigt rätt. För att uppfattas som långsiktiga krävs vidare att affärsverksamhet bygger på integritet och att den är konsekvent bedriven enligt de lagar och regleringar som styr koncernens aktiviteter. Långsiktighet förutsätter vidare att koncernens engagemang för hållbar utveckling har varit och kommer att vara avspeglande och invävda i koncernens riktlinjer, beslut och handlingar.

Latourkoncernen strävar efter ett högt anseende som ett ansvarstagande företag. Syftet med denna uppförandekod är att den skall vara heltäckande men samtidigt lättillgänglig och enkel att följa – om inte detta dokument ger tillräcklig vägledning rekommenderas våra verksamheter att finna ytterligare vägledning i FN:s och OECD:s riktlinjer inom hållbarhetsområdet.

Omfattning av denna uppförandekod – samtliga anställda
Latourkoncernens uppförandekod har antagits för att betona de principer som styr koncernen förhållande till medarbetare, affärspartners och andra intressenter.

Det gäller för alla styrelseledamöter och alla medarbetare i Latourkoncernen. Affärsområdena kan dock ha egna koder som är anpassade till den egna verksamheten och som är mer omfattande. I dessa fall gäller affärsområdets kod. Latours uppförandekod skall uppfattas som ett ramverk.

Ledande befattningshavare skall framstå som förebilder. ”Tone at the top” bedöms vara viktigt och vägledande. Ledande befattningshavare skall uppfattas som sponsorer för Latours kärnvärden och denna uppförandekod.

Latourkoncernen uppmanar sina leverantörer, återförsäljare, konsulter samt övriga affärspartners att också tillämpa dessa principer. Vid utvärdering av framtida och nuvarande leverantörer ska principerna i detta dokument tillämpas.

Affärsprinciper ‐ Åtlydande av lagar
I samtliga länder där Latourkoncernen bedriver verksamhet ska respektive lands lagar och regleringar följas. I situationer där lagstiftningen inte ger någon ledning tillämpas koncernens egna normer som bygger på koncernens värden och kultur. Om principerna i denna uppförandekod strider mot tvingande lag, ska lagstiftning gälla.

Relationer med affärspartners
Latourkoncernens förbindelser med affärspartners kännetecknas av opartiskhet. Latourkoncernen ska inte erbjuda kunder, potentiella kunder, regeringar, myndigheter eller representanter för sådana organ, några belöningar eller fördelar som bryter mot gällande lag eller rimliga och vedertagna affärsseder. Latourkoncernens medarbetare får inte ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättning från en tredje part som kan påverka, eller som kan uppfattas påverka objektiviteten i affärsbeslut.

Utöver denna uppförandekod finns en policy i Anti‐bribery‐frågor som gäller alla anställda.

Redovisning och rapportering
Latourkoncernens ekonomiska transaktioner ska alltid redovisas enligt allmänt vedertagna redovisningsprinciper och redovisningen måste visa transaktionernas beskaffenhet på ett korrekt och icke‐missvisande sätt. Latourkoncernens redovisning ska vara öppen och sanningsenlig, relevant och begriplig.

Intressekonflikter
Medarbetare och styrelseledamöter i Latourkoncernen ska hantera privata eller andra externa aktiviteter och finansiella intressen på ett sätt som inte strider mot, eller kan uppfattas strida emot, koncernens intressen. Om sådan konflikt uppstår måste den person som är föremål för konflikten omedelbart rapportera detta till sin närmaste chef.

Politiskt engagemang
Latourkoncernen intar en neutral ställning i fråga om politiska partier och kandidater. Varken koncernens företagsnamn eller tillgångar i koncernen får användas för att främja politiska partiers eller kandidaters intressen.

Miljöprinciper
Resurseffektivitet

Latourkoncernens produkter och processer strävar efter att vara utformade på ett sätt som effektivt utnyttjar energi och råvaror och minimerar avfall och restprodukter över produktens livslängd. En särskild miljöpolicy finns. Respektive innehav uppmanas att utforma egen miljöpolicy anpassade till den egna verksamheten.

Latourkoncernen tillämpar försiktighetsprincipen genom att undvika material och metoder som kan medföra miljö‐ och hälsorisker, när lämpliga alternativ är tillgängliga.

Mänskliga rättigheter
Inom sin intressesfär stöder och respekterar Latourkoncernen skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter och säkerställer att medverkan till brott mot mänskliga rättigheter inte förekommer.

Mot diskriminering
Latourkoncernen rekryterar och behandlar sina medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung. Koncernen uppmuntrar mångfald på alla nivåer i koncernen.

Arbetskraft
Latourkoncernen tolererar inte barnarbete eller att arbete utförs genom tvång eller hot om våld. Minimiålder för anställning är den ålder man uppnått då den obligatoriska skolgången avslutats. Organisationsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal ska respekteras inom hela Latourkoncernen.

Arbetsmiljö
Nödvändiga förutsättningar för en säker och sund arbetsmiljö ska tillhandahållas alla medarbetare inom Latourkoncernen.

Chefers och medarbetares ansvar
Latourkoncernens chefer ansvarar för att informera och presentera innehållet och andemeningen i detta dokument inom sin organisation, och för att uppmuntra medarbetare att rapportera beteende som inte är förenliga med dessa principer. Uttryckligt eller underförstått godkännande av tvivelaktiga handlingar tolereras inte.

Det skall dock förtydligas att Latours helägda affärsområden uppmuntras att utforma en egen uppförandekod som kan vara mer omfattande än denna kod. Andemeningen i denna kod skall dock återspegla sig i affärsområdets egna dokument.

Brott mot denna uppförandekod kan rapporteras anonymt konfidentiellt till närmaste chef eller till affärsområdesledningen (normalt adresserad till affärsområdets HR Director). Personer som rapporterar sådana brott i god tro riskerar inga påföljder.

Denna uppförandekod ska tillämpas omgående och fortlöpande. Bristande efterlevnad av bestämmelserna kan leda till disciplinära åtgärder.

Denna uppförandekod har antagits av styrelsen i Investment AB Latour och kan endast ändras eller upphävas av styrelsen. Eventuella tillägg eller ändringar kommer att meddelas.

Göteborg den 15 december 2012