Investeringsstrategi

Latours övergripande affärsidé är att investera långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken, en stor utvecklingspotential som stöds av globala megatrender och som har goda utsikter för att internationaliseras.

Kärnan i Latours investeringsstrategi utgörs av långsiktiga antaganden kring vilka bolag som har de bästa utsikterna utifrån övergripande globala trender som väntas leda till nya och ökade behov.

Latours verksamhet baseras på att dels identifiera de bästa möjligheterna till värdeskapande på lång sikt, dels undvika risker som kan leda till minskat värde. Möjligheterna och riskerna tar avstamp i övergripande globala trender som påverkar den långsiktiga utvecklingen i hela branscher och nischer. Därmed utgör de grunden för attraktiva investeringsmöjligheter.

Som investmentföretag har Latour relativt smala investeringskriterier, men med dessa kan bolaget snabbt skaffa sig en uppfattning om huruvida ett företag kvalificerar sig för djupare analys eller inte. 

Latours investeringskriterier

Utsikter för nischen

 • Adresserar identifierade trender
 • Branschen visar lönsam tillväxt
 • Gynnsam position i värdekedjan

Potential i bolagen

 • Nästa utvecklingsvåg har startat
 • Potential för geografisk expansion
 • Latour tillför mervärde

Bolagen ska uppfylla följande kriterier

 • Utveckling, tillverkning och marknadsföring av egna produkter under egna varumärken
 • Produkter med högt förädlingsvärde som erbjuder en nytta som kunderna är villiga att betala för
 • Bolaget ska inte vara beroende av några få leverantörer eller kunder

Bolagen ska uppfylla Latours finansiella mål

 • > 10 procents genomsnittlig årlig tillväxt under en konjunkturcykel
 • > 10 procents rörelsemarginal under en konjunkturcykel
 • 15 - 20 procents avkastning på operativt kapital under en konjunkturcykel
Gustav Samuelsson
Kontakta Gustav som arbetar med affärsutveckling på Latour