Verksamhet

Latours övergripande affärsidé är att investera långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken, en stor utvecklingspotential som stöds av globala megatrender och som har goda utsikter för att internationaliseras. 

Latours verksamhet bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse och en portfölj med börsnoterade innehav. Oavsett om innehaven är noterade, helägda eller delägda, verkar Latour som aktiv huvudägare i bolagen, där styrelsearbetet är en viktig plattform för värdeskapande.

Kärnvärden

Latours tre kärnvärden utgörs av:

  • Långsiktighet
  • Affärsmässighet
  • Utveckling

Styrningen av verksamheterna präglas av en delegerad beslutsstruktur. Detta innebär att varje innehav har en unik företagskultur och ett eget strategiarbete. Latours tre kärnvärden genomsyrar dock alla innehav.

I samtliga innehav tillämpas ett strukturerat arbetssätt för styrelsearbete, förvärvsprocesser och integrationsprocesser. Tack vare Latours intressen i ett flertal globala bolag kan företagen utbyta erfarenheter och därmed ta del av varandras kunskap och medverka till att utveckla företagen i enlighet med den internationella expansionsstrategin.

Ledarskapet har en central roll i ägarstyrningen. Ledande befattningshavare i koncernen ska uppträda med hög integritet, uppfattas som förebilder och ta ansvar för resultat, hållbart värdeskapande och organisationernas välmående. Ledarskapet präglas av frihet under ansvar som i sin tur går hand i hand med feedback och transparens.