Årsstämma i Latour

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 2 maj 2017 beslutades att:

  • utdelning ska ske med 8,00 kronor per aktie,

  • till styrelseledamöter genom omval utse Anders Böös, Mariana Burenstam Linder, Anders G. Carlberg, Carl Douglas, Eric Douglas, Olle Nordström, Lena Olving och Jan Svensson. Till styrelsens ordförande valdes Olle Nordström,

  • till revisor utse ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers intill slutet av årsstämman 2018, 

  • aktiesplit 4:1 ska genomföras under juni månad 2017,

  •  bolagets bolagsordning ändras så att gränsen för lägsta och högsta antalet aktier i samband med aktiespliten höjs till lägst 320 000 000 aktier och högst 1 280 000 000 aktier,

  • bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier om maximalt 10 procent av antalet utestående aktier samt att besluta om överlåtelse av egna aktier som betalning vid företagsförvärv och/eller i samband med bolagets köpoptionsprogram,

  • bemyndiga styrelsen att erbjuda ledande befattningshavare att på marknadsmässiga grunder förvärva köpoptioner om maximalt 200 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,13 procent av bolagets totala antal aktier. Beslutet innebär att aktierna kan säljas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren för köpoptionerna,

  • anta regler för utseende av valberedning inför årsstämma i enlighet med av valberedningen föreslagna regler.

Styrelsens beslut att utnyttja återköpsbemyndigande

Styrelsen beslöt vidare vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier.
Förvärv skall kunna ske från den 3 maj 2017 till och med nästkommande årsstämma till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på NASDAQ OMX Stockholm.

Göteborg 2017-05-03

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017, kl. 08.30 CET.