Latour minskar ägandet i Nobia

Latourkoncernen har avyttrat 5 395 000 aktier i Nobia. Latourkoncernens ägarandel i Nobia sjunker därmed från 13,2 procent till 10,1 procent. Transaktionen inbringar cirka 485 Mkr, vilket motsvarar cirka 75 Mkr mer än senast redovisade substansvärde per den 31 mars 2015 på motsvarande post.

Göteborg 4 juni 2015

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef Investment AB Latour, 0705 77 16 40

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 38 miljarder kronor per den 31 maj 2015. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.