Flaggningsmeddelande i Loomis AB (publ.)

Latour har idag den 2 mars sålt 5 009 808 st B-aktier i Loomis, vilket motsvarar hela Latours innehav av B-aktier i bolaget. Latour kvarstår som aktieägare i bolaget genom det oförändrade innehavet av 2 528 520 st A-aktier, motsvarande 23,8 % av rösterna och 3,4 % av kapitalet.

Göteborg, 2 mars 2016

INVESTMENT AB LATOUR (publ)                                    
Jan Svensson                                                                
Verkställande Direktör                                                    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, 0705 - 771 640

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2016 kl. 22.40.