Delårsrapport januari – mars 2016

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet minskade till 305 kronor per aktie jämfört med 317 kronor per aktie vid ingången av året. Minskningen motsvarar 3,8 procent jämfört med SIXRX som minskade med 3,4 procent. Substansvärdet per den 28 april uppgick till 316 kronor per aktie(1).
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 8,0 procent under perioden och slog därmed index (SIXRX).

INDUSTRIRÖRELSEN

 • Industriföretagens orderingång ökade med 9 procent till 1 951 (1 786) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 6 procent till 1 788 (1 686) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 201 (184) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,3 (10,9) procent för kvarvarande verksamheter.
 • Specma Seals förvärvade norska All Sealing Solutions med en nettoomsättning på 27 MNOK under 2015 och 15 anställda.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 818 (1 686) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 1 466 (867) Mkr. Resultatet inkluderar realisationsvinster på 890 Mkr vilket motsvarar 5,58 kronor per aktie.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 602 (833) Mkr, vilket motsvarar 10,05 (5,22) kronor per aktie.
 • Nettolåneskulden uppgick till 582 (3 394) Mkr vid utgången av december, och motsvarar 1,2 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde minskade under perioden med 5,1 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) minskade med 3,4 procent.
 • Under första kvartalet minskades ägandet i Loomis. Samtliga B-aktier avyttrades för en köpeskilling (brutto) på 1 247 Mkr, vilket gav upphov till en realisationsvinst på 890 Mkr. Latour kvarstår som huvudägare med 2 528 520 A-aktier motsvarande 23,8 procent av rösterna och 3,4 procent av kapitalet i Loomis.
 • Ökat ägande till 25,8 % av kapitalet i Tomra efter förvärv av 1 570 000 aktier.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Swegon förvärvade tyska bluMartin som omsätter cirka 2 MEUR och har 16 anställda.

(1) Substansvärdet den 28 april 2016 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 28 april, och med samma värden som 31 mars för den onoterade portföljen.


VD-ord

”Inledningen av 2016 har varit positiv. Orderingången i kvartalet ökade organiskt med nästan 7 procent. Faktureringen ökade med drygt 3 procent, vilket innebär att vi byggt orderstocken ytterligare.

Vi bedömer att vi står oss väl jämfört med den allmänna utvecklingen i vår omvärld. Utvecklingen i Europa har varit relativt bra, med undantag för kapitalvaror. Det finns några undantag, som t ex Norge där nedgången inom olja & gas samt den svaga norska kronan även får effekt på marknader utanför olje- & gasindustrin. I Nordamerika är det fortfarande utmanande för industrin, även det i spåren av utvecklingen inom olje- & gasindustrin, medan byggrela-terade sektorer mår bättre. Slutligen går våra verksamheter bra i Sydostasien, även om det allmänna marknadsläget där fortfarande måste beskrivas som relativt osäkert.

Samtliga affärsområden växer organiskt och allra bäst utvecklades Hultafors Group som ökade sin orderingång med 12 procent och sin nettoomsättning med 11 procent justerat för valuta och förvärv. Resultatförbättringarna i industrirörelsen fortsätter. Vi har etablerat oss på en högre lönsamhetsnivå, genom att våra bolag de senaste åren åstadkommit operationella förbättringar och lanserat ett antal nya produkter. Vi fortsätter den inslagna vägen med oförminskad kraft. Rörelseresultatet under första kvartalet, som normalt är vårt svagaste kvartal, ökade med 10 procent till 201 (184) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,3 (10,9) procent.

För att kunna fortsätta presentera bra produktnyheter för våra kunder krävs betydande satsningar, inte bara på produktutveckling, utan även på försäljning och marknadsföring. Vi ser fortfarande goda förutsättningar att fortsätta redovisa bra resultat, även med en relativt svag marknadsutveckling.

Vårt nya delägda dotterbolag Neuffer Fenster + Türen GmbH i Tyskland, inleder året med en tillväxt i orderingången på 19 procent till 28 Mkr. Som vi tidigare kommunicerat är Neuffer ett bolag som säljer fönster via e-handelsplattformar i Tyskland, Sverige och Frankrike. Av tabellen på sidan 5 i delårsrapporten framgår att vi särredovisar Neuffer utanför den helägda industrirörelsen.

Under första kvartalet genomfördes ett förvärv till industrirörelsen. Det var Specma Seals inom Latour Industries som förvärvade All Sealing Solutions i Norge. Bolaget omsatte 27 MNOK 2015 och har cirka 15 anställda. Bolaget är en ledande leverantör av packningar och tätningar till olje- och gasindustrin i Norge. Det faktum att vi väljer att gå in i en bransch som just nu har tuffa marknadsförutsättningar är ett kvitto på vårt långsiktiga agerande. Efter kvartalets utgång har Swegon förvärvat bluMartin, en nischaktör inom bostadsventilation på den tyska marknaden. Bolaget omsätter 2 MEUR och har 16 anställda.

Några av våra börsnoterade innehav har lämnat sina rapporter för första kvartalet. Det är överlag en stark utveckling som dessa bolag rapporterar, med något undantag. Under första kvartalet minskade vi ägandet i Loomis då samtliga B-aktier avyttrades. Vårt innehav uppgår efter detta till 23,8 procent av rösterna och 3,4 procent av kapitalet.

Börsportföljens värde sjönk under det första kvartalet med 5,1 procent, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som minskade med 3,4 procent. Substansvärdet i Latour minskade under samma period med 3,8 procent till 305 kronor per aktie. Utvecklingen skall ses i skenet av den allmänna börsutvecklingen under första kvartalet som påverkades av den osäkra utvecklingen i Kina.

Sammanfattningsvis tycker jag att året har börjat bra.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef


För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 90. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1168936&s=1&k=25F1C3228D0BF6F77FB762B53944E775

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 kl. 08.30.