Rättelse delårsrapport första kvartalet 2017

Det uppskattade substansvärdet i Latours delårsrapport för det första kvartalet som publicerades den 28 april 2017 kl. 08:30 har tyvärr blivit fel. Det rätta substansvärdet per den 31 mars 2017 ska vara 381 kronor per aktie och motsvarande värde per den 27 april ska vara 399 kronor per aktie.

Göteborg den 28 april 2017 

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017, kl. 10.45 CET.