Latours årsredovisning för 2015 är offentliggjord

Latours årsredovisning för 2015 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.latour.se samt i bifogad fil.

Den tryckta versionen distribueras per post till prenumeranter och aktieägare som begärt det under vecka 14. Årsredovisningen kan beställas från Latours hemsida under Investor Relations och Rapporter eller per telefon 031-89 17 90. Den engelska versionen beräknas vara klar vecka 15.

Göteborg den 21 mars 2016

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40 eller
Anders Mörck, Finans- och ekonomidirektör, Investment AB Latour, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 36 miljarder kronor. Under 2015 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,2 miljarder kronor.

_____________________________________________________________________

Informationen i denna rapport är sådan som Latour ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2016 kl. 09.00.