Latour har avyttrat delar av sitt innehav i Nobia

Investment AB Latour (publ) har, via dotterbolaget Latour Förvaltning AB, avyttrat 11 300 000 aktier i Nobia. Efter transaktionen äger Latour Förvaltning AB 6 400 000 aktier i Nobia motsvarande knappt 4 procent av såväl röster som kapital.

Transaktionen tillför drygt 1 160 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 10 miljoner SEK mer än vad som inkluderades i substansvärdet för samma aktier per den 30 september 2015.

Göteborg 3 december 2015

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef Investment AB Latour, 0705 77 16 40

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 41 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2015 kl. 08.30.