Delårsrapport januari – september 2014

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 233 kronor per aktie jämfört med 212 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 12,8 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 9,2 procent. Substansvärdet per den 5 november uppgick till 236 kronor per aktie.(1)
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 14,4 procent under niomånadersperioden, vilket kan jämföras index (SIXRX) som uppgick till 9,2 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN
Tredje kvartalet

 • Bästa resultatet någonsin för ett enskilt kvartal.
 • Industriföretagens orderingång ökade till 1 864 (1 644) Mkr, innebärande oförändrad nivå för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 877 (1 702) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet före struktur- och engångskostnader uppgick till 237 (207) Mkr, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 12,6 (12,2) procent, för kvarvarande verksamheter. Struktur- och engångskostnader uppgår till 0 (11) Mkr under kvartalet.
 • Swegon förvärvade P Lemmens i Belgien, med 59 anställda och en årlig omsättning på cirka 26 MEUR. Swegon förvärvade vidare Econdition i Tyskland, med 40 anställda och en årlig omsättning på cirka 14 MEUR. Swegon förvärvade även Luftmiljö AB i Sverige, med 14 anställda och en årlig omsättning på cirka 15 Mkr. Latour Industries förvärvade Bastec AB i Malmö, med 28 anställda och en årlig omsättning på cirka 45 Mkr

Januari till september

 • Industriföretagens orderingång ökade till 5 696 (5 188) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 1 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 5 563 (5 057) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 1 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet före struktur- och engångskostnader uppgick till 567 (507) Mkr, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 10,2 (10,0) procent, för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 457 (1 242) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 322 (1 103) Mkr, vilket motsvarar 8,29 (6,92) kronor per aktie.
 • Nettolåneskulden uppgick till 3 302 Mkr vid utgången av september, och motsvarar 8,2 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under niomånadersperioden med 15,8 procent. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 9,2 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Hultafors har tecknat avtal om att förvärva Tradeport AB.

(1) Substansvärdet den 5 november 2014 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 5 november, och med samma värden som 30 september för den onoterade portföljen.

VD-ORD

”Det är glädjande att kunna redovisa ett resultatmässigt riktigt bra kvartal, vårt bästa någonsin uttryckt i absoluta tal och bara någon tiondel ifrån uttryckt i termer av rörelse-marginal. Detta trots att volymutvecklingen är svag. Det bevisar att vi driver våra verksamheter med bra effektivitet och god kostnadskontroll.

Min bild av marknadsutvecklingen är att Europa totalt sett är svag. Storbritannien och Irland är positiv och det är relativt stabilt i Sverige, Danmark och Norge. Ryssland, Finland, Frankrike och södra Europa är däremot svaga marknader. Det är oroande att den viktiga tyska marknaden för närvarande uppvisar betydande osäkerhet.

Inom industrirörelsen är bilden fortfarande blandad. Samtliga affärsområden utom Swegon och Latour Industries fortsätter att redovisa organisk tillväxt, och tillväxten är särskilt bra i Nord-Lock som ökar omsättningen i tredje kvartalet med 13 procent justerat för förvärv och valuta. Vårt största affärsområde Swegon, som ligger sent i konjunkturcykeln, uppvisar negativ tillväxt justerat för förvärv. Inklusive förvärv är tillväxten dock 12,1 procent under kvartalet.

Orderingången ökade under kvartalet sammantaget med 13 procent till 1 864 (1 644) Mkr. Justerat för valuta och förvärv motsvarar detta en oförändrad organisk utveckling. Faktureringen ökade med 10 procent till 1 877 (1 702) Mkr. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 237 (207) Mkr, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 12,6 (12,1) procent. Nord-Lock uppvisar en fortsatt stark resultatutveckling liksom Hultafors Group. Resultatet i industrirörelsen är bättre än föregående år, trots den negativa organiska tillväxten i Swegon. De åtgärder vi vidtagit och de intressanta förvärv vi genomfört, ger bra förutsättningar för en fortsatt positiv resultatutveckling i industrirörelsen. Det är i nuläget osäkert om marknadsutvecklingen kommer att ge oss någon hjälp därutöver.

Under sommarperioden genomförde vi ett antal mycket intressanta förvärv. Det är främst inom Swegon där vi genomfört sammanlagt tre förvärv under tredje kvartalet, ett inom varje verksamhetsområde, P Lemmens i Belgien till Commercial Ventilation, Econdition i Tyskland inom Cooling respektive Luftmiljö inom Residential. Lägg därtill Swegons förvärv i Nordamerika av Vibro-Acoustics® som genom-fördes i juni. Dessutom förvärvade Latour Industries Bastec vid halvårsskiftet. Den närmaste tiden kommer att präglas av integrationen av dessa förvärv, och framförallt Swegon har en period av konsolidering framför sig. (Mer information om förvärven längre fram i delårsrapporten).

Våra börsnoterade innehav fortsätter i allt väsentligt att utvecklas stabilt. Börsportföljens värde har under niomånadersperioden ökat med 15,8 procent justerat för utdelning, vilket är något bättre än det jämförbara indexet SIXRX som ökat med 9,2 procent. På förvärvssidan har de två senaste kvartalen varit något lugnare än tidigare perioder för de börsnoterade innehaven. Det viktigaste förvärvet annonserades i april när Loomis förvärvade VIA MAT i Schweiz. Under tredje kvartalet var den viktigaste nyheten när Nobia meddelade att man lyckats avyttra den problemtyngda franska delen av verksamheten till gynnsamma villkor.

Substansvärdet i Latour ökade under niomånadersperioden med 12,8 procent justerat för lämnad utdelning.”


INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag kl. 11.00.
Nummer för att ringa in är +46 (8) 505 982 61. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa presentationen besök vår hemsida
www.latour.se

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2014 kl. 08.30.