Bokslutskommuniké 2016

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 348 kronor per aktie jämfört med 317 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 12,1 procent justerat för utdelning, jämfört med SIXRX som ökade med 9,7 procent. Substansvärdet per den 15 februari uppgick till 360 kronor per aktie (1).

 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 12,2 procent under perioden jämfört med 9,7 procent för SIXRX.

 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 8,00 (6,75) kronor per aktie samt att aktiesplit 4:1 genomförs.

INDUSTRIRÖRELSEN
Fjärde kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 24 procent till 2 276 (1 840) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 11 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 17 procent till 2 278 (1 942) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 5 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 272 (260) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,9 (13,4) procent för kvarvarande verksamheter.

Helåret

 • Industriföretagens orderingång ökade med 15 procent till 8 384 (7 264) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 9 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 14 procent till 8 199 (7 186) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 1 052 (900) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,8 (12,5) procent för kvarvarande verksamheter.

 • Under året genomfördes fem förvärv i industrirörelsen, vilka på helårsbasis tillför en nettoomsättning på knappt 800 Mkr.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 344 (7 186) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 3 754 (4 299) Mkr, varav realisationsvinster utgör 890 (1 753) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3 670 (4 117) Mkr, vilket motsvarar 23,01 (25,81) kronor per aktie. Härav utgör realisationsvinster 5,58 (11,0) kronor per aktie.

 • Nettolåneskulden uppgick till 1 446 (2 205) Mkr vid utgången av december, och motsvarar 2,5 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under 2016 med 10,2 procent justerat för utdelningar och portföljförändringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 9,7 procent.

 • Under fjärde kvartalet ökade ägandet till 25,9 procent av kapitalet i Tomra efter förvärv av 181 000 aktier.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Förvärv av Safegard Systems Ltd. inom affärsområdet Swegon. Bolaget har 24 anställda med huvudkontor i Dublin, Irland, och omsatte 8 MEUR under 2016.  

 • Förvärv av ytterligare 340 000 aktier i Tomra där nu ägarandelen uppgår till 26,1 procent av kapitalet samt ökad ägarandel i Diamorph från 26,4 procent till 28,2 procent.

(1) Substansvärdet den 15 februari 2017 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 15 februari, och med samma värden som 31 december för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Vår helägda industrirörelse fortsatte att växa under fjärde kvartalet. Orderingången växte organiskt med 11 procent och faktureringen med 5 procent. Inklusive förvärv var tillväxten 24 procent i orderingång och 17 procent i fakturering. För helåret var den organiska tillväxten i orderingång 8 procent och 7 procent i fakturering. Totalt inklusive förvärv ökade nettoomsättningen med 14 procent. Vi kan därmed summera ett bra sista kvartal som avslutning på 2016 som var industrirörelsens bästa år någonsin. Vi nådde för första gången ett rörelseresultat över en miljard, 1 052 (900) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 12,8 (12,5) procent.

Industrirörelsen som helhet levererar nu stabilt mer än vårt tillväxtmål på 10 procents årlig tillväxt och väl över vårt rörelsemarginalmål på 10 procent. Den fina utvecklingen ger oss utrymme att göra ännu mer satsningar på framtida tillväxt. De flesta satsningar vi gör i befintliga verksamheter på produktutveckling, ökad försäljning och marknadsföring tas som en kostnad över resultaträkningen. I våra affärs-områden pågår en ständig process för produktutveckling, och alla våra affärsområden har under året gjort intressanta produktlanseringar som röner stort intresse hos kunderna.

Jag bedömer att byggkonjunkturen är fortsatt stark i stora delar av Europa. Det finns i dagsläget inga tecken på att byggkonjunkturen i denna del av världen avmattas. Därmed gynnas de delar av vår verksamhet som är sencykliska, exempelvis Swegon och Fagerhult. De olika marknaderna i Europa uppvisar dock en splittrad bild. Allra bäst går det fortfarande i Norden med Sverige som draglok. Utvecklingen är även positiv i Holland, Belgien och Polen. I flera andra europeiska marknader är det stabilt men ingen betydande tillväxt. Därutöver är det intressant att notera en viss återhämtning hos våra kunder i generell tillverknings-industri jämfört med tidigare relativt låga nivåer. Detta tycker jag är en bild som också bekräftas av den orderingång som andra industriföretag rapporterat för fjärde kvartalet 2016.

Marknadsutvecklingen i övriga världen är precis som tidigare svårbedömbar. Ingen har väl ännu svaret på om effekterna av valet i USA blir en injektion för den amerikanska marknaden eller början till en stagnation för global handel. I Sydostasien inklusive Kina bedömer vi att det allmänna marknadsläget fortfarande är osäkert, och Korea präglas av stor osäkerhet efter krisen i varvsindustrin där. Man bör dock beakta att läget varit osäkert länge och att vi i det klimatet gjort bra ifrån oss. Av industrirörelsens omsättning är bara 13 procent utanför Europa, men hela 72 procent utanför Sverige.

Vår tillväxt och fina resultatutveckling i kombination med vår stabila finansiella situation gör att vi står redo att liksom tidigare agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas. Vi ser fortfarande goda förutsättningar att fortsätta redovisa bra resultat, även med en relativt svag marknadsutveckling.

Under fjärde kvartalet genomförde vi inga förvärv till industrirörelsen. Tidigare under året har ett flertal intressanta förvärv gjorts till Latour Industries, Nord-Lock och Swegon vilka tillsammans på årsbasis tillför nära 800 Mkr i årsomsättning. Vi ser goda förutsättningar att fortsätta en relativt hög förvärvsaktivitet under 2017. Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 5 miljarder kronor.

Ett antal av våra börsnoterade innehav har lämnat sina rapporter för sista kvartalet, och i likhet med tidigare rapporterar dessa bolag i huvudsak en stark utveckling. Det borgar för fortsatta satsningar på framtida tillväxt även för de börsnoterade innehaven.

Börsportföljens värde ökade under året med 10,2 procent justerat för utdelningar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 9,7 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 12,1 procent justerat för utdelning till 348 kronor per aktie.

Sammanfattningsvis har utvecklingen under 2016 varit mycket positiv, vilket ligger till grund för styrelsens förslag att höja utdelningen till 8,00 (6,75) kronor per aktie.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.

Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 91. Konferensen kommer att webbsändas. 
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1348097&s=1&k=A7AC9F27A9E4FAEE218CD85CB9CC9B08

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017, kl. 08.30 CET.