Latours årsredovisning för 2013 är offentliggjord

Latours årsredovisning för 2013 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.latour.se samt i bifogad fil.

Den tryckta versionen distribueras per post till prenumeranter och aktieägare som begärt det under vecka 15. Årsredovisningen kan beställas från Latours hemsida under Investor Relations och Rapporter eller per telefon 031-89 17 90. Den engelska versionen beräknas vara klar vecka 16.

Göteborg den 18 mars 2014

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40 eller
Anders Mörck, Finans- och ekonomidirektör, Investment AB Latour, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav. De noterade innehaven har ett marknadsvärde på ca 25 miljarder kronor och inkluderar Assa Abloy, Securitas och Sweco. Den helägda industrirörelsen är organiserad i fyra affärsområden; Hultafors Group, Latour Industries, Specma Group och Swegon och omsätter ca 7 miljarder kronor.

_____________________________________________________________________

Informationen i denna rapport är sådan som Latour ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2014 kl. 09.00.