Flaggningsmeddelande i Loomis AB (publ)

Investment AB Latour (publ) har, via dotterföretaget Latour Förvaltning AB, accepterat ett bud och därefter avyttrat 2 528 520 A-aktier i Loomis AB (publ), vilket motsvarar 3,4 procent av kapitalet och 23,8 procent av rösterna i Loomis. Köpeskillingen uppgick till cirka 0,8 miljarder kronor. Försäljningen innefattar samtliga A-aktier i Loomis ägda av Latourkoncernen.

Köparen, Citigroup, via Carnegie i egenskap av kommissionär för Citigroup, har för avsikt att begära omvandling av A-aktierna till B-aktier i enlighet med Loomis bolagsordning.

Göteborg, 11 mars 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019, kl. 17:40 CET.