Latour avyttrar innehavet i Academic Work

Investment AB Latour (publ) har idag avyttrat hela sitt aktieinnehav i Academic Work på totalt 26 001 200 aktier. Köpare är bolagets huvudägare Johan Skarborg via bolag och Novax AB. Avyttringen innebär en redovisad realisationsvinst på cirka 300 Mkr i koncernen. Under innehavstiden har Latour vidare mottagit ytterligare 194 Mkr i utdelningar och refinansiering, vilket innebär att Latour haft en totalavkastning på 442 procent under innehavstiden. Latours substansvärde ökar allt annat lika med 80 Mkr jämfört med senaste rapportdatum.

Latour har varit delägare i Academic Work sedan 2006, när dåvarande SäkI AB förvärvade en minoritetsandel i Academic Work. Investeringen är ett bra exempel på där Latour kunnat bidra till ett bolags fina utveckling genom att stötta bolaget i ett expansivt läge. Försäljningen är dock ett naturligt steg i Latours strävan att vara huvudägare i de verksamheter man investerar i, och nu ges bolaget och dess huvudägare Johan Skarborg möjligheten att, tillsammans med Novax som ny ägare, fortsätta utveckla bolaget.

Göteborg den 25 mars 2015

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef Investment AB Latour, 0705 77 16 40

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 36 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.