Delårsrapport januari – mars 2013

SUBSTANSVÄRDET
• Substansvärdet ökade till 175 kronor per aktie jämfört med 162 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 8,0 procent jämfört med SIXRX som ökade med 10,3 procent. Substansvärdet per den 2 maj uppgick till 177 kronor per aktie.(1)

INDUSTRIRÖRELSEN
• Industriföretagens orderingång minskade till 1 685 (1 774) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 9 procent justerat för valutaeffekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 620 (1 708) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 131 (147) Mkr, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 8,1 (8,6) procent, för kvarvarande verksamheter.
• Tre förvärv genomfördes under kvartalet. Latour Industries dotterbolag REAC förvärvade MBL/ABU i Polen. Swegon förvärvade Coolmation Group i England och Hultafors Group förvärvade Nordtec som är Snickers Workwears franchisetagare i Italien. Förvärven omsätter årligen cirka 150 Mkr.

KONCERNEN
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 328 (266) Mkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 294 (231) Mkr, vilket motsvarar 1,85 (1,45) kronor per aktie.
• Nettolåneskulden uppgick till 1 818 Mkr vid utgången av mars, och motsvarar 6,1 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN
• Börsportföljens värde ökade under kvartalet med 10,0 procent. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 10,3 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Swegon förvärvar Walter Meier (Klima Deutschland).

(1) Substansvärdet den 2 maj 2013 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 30 april, och med samma värden som 31 mars för den onoterade portföljen.

VD-ord
Marknaden fortsätter att präglas av stor osäkerhet. Den negativa trenden framförallt i södra Europa håller i sig men även andra europeiska marknader uppvisar svagheter. Detta får naturligtvis effekt för industrirörelsen som har huvuddelen av omsättningen i Europa.
Industrirörelsernas  akturering minskade organiskt med 7 procent justerat för valutaeffekter. Efter en mycket svag inledning på året är utfallet acceptabelt och som vi bedömmer i linje med industrikonjunkturen i stort. Genomförda förvärv tillför 4 procent i nettoomsättning i kvartalet medan valutan påverkar negativt med 2 procent. I jämförelse med fjärde kvartalet 2012 visar Latour Industries och Specma Group, som är tidiga i konjunkturcykeln, mindre uppgångar från låga nivåer. Hultafors Group och Swegon redovisar dock båda lägre omsättning än fjärde kvartalet 2012. För Hultafors  roup är nedgången särskilt tydlig med en nedgång på hela 13 procent.
Första kvartalets resultat har följaktligen påverkats negativt. Den svaga resultatutvecklingen till trots så fortsätter våra långsiktiga satsningar på ökad marknadsnärvaro och produktutveckling. Satsningarna har ännu endast givit blygsamma effekter om man undantar NordLocks satsningar i Asien som givit klart ökad försäljning. Trots relativt rejäla  kostnadsanpassningar och strukturåtgärder i slutet av 2012 tvingar marknadsläget oss till ytterligare anpassningar. Dessa sker löpande i
samtliga affärsområden. Den justerade rörelsemarginalen sjönk till 8,1 (8,6) procent.
Utvecklingen i de börsnoterade innehaven som hittills lämnat rapporter är blandad. Låg eller negativ tillväxt i Europa medan USA och Asien över lag uppvisar en bättre bild.
Slutligen är det värt att  notera att vi fortsätter våra ambitiösa tillväxtsträvanden trots den svaga konjunkturen. Detta gäller såväl bolagen i börsportföljen som i den delägda industrirörelsen. Som ägare ser vi positivt på fortsatta satsningar på organisk och förvärvad tillväxt. Det oroliga konjunkturläget ger bra  möjligheter för detta.

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40 eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00.
Nummer för att ringa in är +46 (8) 505 564 74. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa presentationen besök vår hemsida www.latour.se.