Bokslutskommuniké 2017

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 95 kronor per aktie jämfört med 87 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 11,6 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 9,5 procent. Substansvärdet per den 14 februari uppgick till 93 kronor per aktie. (1)

 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 20,3 procent under året jämfört med 9,5 procent för SIXRX.

 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2,25 (2,00) kronor per aktie.

INDUSTRIRÖRELSEN
Fjärde kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 11 procent till 2 528 (2 276) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 4 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 16 procent till 2 645 (2 278) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 321 (272) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,1 (11,9) procent för kvarvarande verksamheter.

 • Latour Industries genomförde tre mindre förvärv under kvartalet, Micor AB till LSAB, NODA AB till BEMSIQ samt Hakaser Oy till DENSIQ.

Helåret

 • Industriföretagens orderingång ökade med 18 procent till 9 901 (8 384) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 19 procent till 9 748 (8 199) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 1 181 (1 052) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,1 (12,8) procent för kvarvarande verksamheter.

 • Under året genomfördes sju förvärv i den helägda industrirörelsen, vilka på helårsbasis tillför en nettoomsättning på runt 750 Mkr.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 930 (8 344) Mkr och resultat efter finansiella poster ökade med 7 procent till 3 063 (2 864) Mkr rensat för realisationsvinster. Realisationsvinsterna uppgick till 6 (890) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 788 (3 670) Mkr, vilket motsvarar 4,37 (5,75) kronor per aktie. Exklusive realisationsvinster ökade resultatet till 4,36 (4,07) kronor per aktie. En ökning med 7,1 procent.

 • Nettolåneskulden uppgick till 4 084 (1 446) Mkr vid utgången av december och motsvarar 6,3 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under året med 11,9 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 9,5 procent.

 • Under första och andra kvartalet ökade ägarandelen i Tomra efter förvärv av totalt 689 000 aktier till 26,3 procent av kapitalet.

 • Under tredje kvartalet förvärvades 26,7 procent av aktierna i Alimak Group som därmed blev ett nytt långsiktigt innehav i Latours börsportfölj.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Latour Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

(1) Substansvärdet den 14 februari 2018 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 14 februari, och med samma värden som 31 december för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Den helägda industrirörelsen har utvecklats mycket bra under året och även under det fjärde kvartalet. Vi kan redovisa en organisk tillväxt i orderingången under fjärde kvartalet med 4 procent och i faktureringen med 8 procent. Den totala tillväxten under 2017 inklusive förvärv och valutaeffekter uppgick till 11 procent i orderingång och 16 procent i fakturering. Orderstocken uppgick vid utgången av året till 1 183 (1 023) Mkr, 16 procent över föregående år. Under året har vi successivt mött tuffare jämförelsetal men trots det lyckas vi fortsätta växa organiskt. I absoluta tal kan vi återigen redovisa det bästa kvartalet någonsin med ett rörelseresultat som uppgår till 321 (272) Mkr vilket ger en rörelsemarginal på 12,1 (11,9) procent. Den fina avslutningen ger oss också vårt bästa helårsresultat hittills på 1 181 (1 052) Mkr.

Vi fortsätter som tidigare att konsekvent satsa resurser på produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt på att förbättra våra affärsområdens digitala närvaro. Vi upplever fortfarande att det är en stark konjunktur i de marknader där vi huvudsakligen är representerade, dvs främst i Norden och övriga Västeuropa. Samtidigt hålls tillväxten tillbaka något av att vi fortfarande upplever att det är kapacitetsproblem inom byggbranschen, vilket leder till förseningar. I vår industrirörelse är det främst Swegon som drabbas av detta. Utanför Europa ser vi med fortsatt optimism på utvecklingen i Asien inklusive Kina och Indien, även om industrirörelsen ännu inte har så betydande andel där. Nord-Lock fortsätter under 2017 sin fina tillväxtresa i Asien med en organisk tillväxt på över 20 procent. Nordamerika känns fortfarande mer osäkert, dock inte för Nord-Lock som växer med 19 procent under året.

Under fjärde kvartalet har tre mindre förvärv genomförts i industrirörelsen, samtliga till bolag inom Latour Industries. Läs mer om våra förvärv och avyttringar på sidan 4 i rapporten. Sammantaget innebär det att transaktioner gjorda under 2017 ger en tillväxt för industrirörelsen på cirka 8 procent på årsbasis.

Med vår tillväxt och stabila resultatutveckling i ryggen är vi likt tidigare trygga i att agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas. Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 3 miljarder kronor.

De av våra börsnoterade innehav som har rapporterat hittills, har överlag lämnat bra och stabila rapporter för fjärde kvartalet och den fina utvecklingen under helåret 2017 gör att mottagna utdelningar våren 2018 ökar med cirka 17 procent.

Börsportföljens värde har under året ökat med 11,9 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 9,5 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 11,6 procent justerat för utdelning till 95 kronor per aktie.

Det är återigen glädjande att kunna avrunda ett år och kunna konstatera att våra verksamheter står starkare än någonsin. Sammantaget kan vi konstatera att rörelse-resultaten fortsätter att växa trots betydande satsningar som belastar resultaten. Styrelsen föreslår en höjd utdelning med 12,5 procent till 2,25 (2,00) SEK per aktie.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 93. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller använd länken: http://event.on24.com/wcc/r/1587432-1/005952A468A1601D69250A230E169A4B?partnerref=rss-events

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018, kl. 08.30 CET.