Årsstämma i Latour

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 14 maj 2013 beslutades att:

  •  utdelning ska ske med 5,00 kronor per aktie,
  •  till styrelseledamöter genom omval utse Anders Böös, Mariana Burenstam Linder, Anders G. Carlberg, Carl Douglas, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas. Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palmstierna,
  •  till revisor utse ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers intill slutet av årsstämman 2014,
  •  bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier om maximalt 10 procent av antalet utestående aktier samt att besluta om överlåtelse av egna aktier som betalning vid företagsförvärv och/eller i samband med bolagets köpoptionsprogram,
  •  bemyndiga styrelsen att erbjuda ledande befattningshavare att på marknadsmässiga grunder förvärva köpoptioner om maximalt 250 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,16 procent av bolagets totala antal aktier. Beslutet innebär att aktierna kan säljas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren för köpoptionerna,
  •  valberedningen skall utses av årsstämman. Inför årsstämman 2014 utsågs Gustaf Douglas (ordförande), Björn Karlsson och Per-Erik Mohlin till valberedning.

Styrelsens beslut att utnyttja återköpsbemyndigande

Styrelsen beslöt vidare vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier.
Förvärv skall kunna ske från den 15 maj 2013 till och med nästkommande årsstämma till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på NASDAQ OMX Stockholm.

Göteborg 2013-05-15

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2013 kl. 08:30