Latour avyttrar Specma Group till Hydra-Grene

Investment AB Latour (publ) har idag ingått ett avtal om försäljning av affärsområdet Specma Group till Hydra-Grene, ett helägt bolag inom det danska industriella konglomeratet Schouw & Co. Affären är villkorad av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter och beräknas vara genomförd senast i samband med årsskiftet.

Specma är en branschledande nordisk aktör inom applikationsanpassade system och komponenter för hydraulik. Affärsområdet är indelat i två divisioner, Global Division som levererar komponenter och hydraulsystem till stora internationella OEM-tillverkare och Nordic Division som dels levererar komponenter och hydraulsystem till nordiska OEM-tillverkare, dels bearbetar eftermarknaden via ett 100-tal återförsäljare samt erbjuder ett MRO-koncept. Specma har de senaste åren haft ett stort fokus på förbättrade interna processer och ökad effektivitet. Arbetet som har bedrivits med långsiktigt förbättrad verksamhet som ledstjärna har medfört bra resultat. De senaste 12 månaderna redovisar Specma en nettoomsättning på 1 355 Mkr, ett rörelseresultat på 67 Mkr och har 755 anställda.

”Vi är mycket glada över att ha ingått ett avtal med Latour om att förvärva Specma Group. Vi tror att Specma är en ”perfect match” för Hydra-Grene och ser denna transaktion som en unik möjlighet att skapa vad som kommer att vara den största leverantören av hydrauliksystem i Norden med 1 000 högt kvalificerade medarbetare. Tillsammans är vi ledande inom ett antal specialområden, exempelvis produktion, teknik, affärsmannaskap och leveransförmåga. Vi har nu en potential att växa såväl i Norden som globalt, och vi ser fram emot att utveckla vår exponering inom hydraulikområdet”, förklarar Erik Lodberg, VD för Hydra-Grene.

”Vi har varit ägare till Specma under en mycket lång tid, faktiskt ända sedan Latour bildades”, säger Jan Svensson, VD och koncernchef för Investment AB Latour. ”Som en följd av att våra investeringskriterier med tiden blivit tydligare, med högt fokus på verksamheter med egna produkter, valde vi tidigare i år att kommunicera att vi ämnar avyttra Specma. För Latour är det naturligt att långsiktigt satsa mer resurser i verksamheter som är i överensstämmelse med våra investeringskriterier. Jag är övertygad om att Schouw kommer att vara en bra ägare av Specma som härigenom kan fortsätta att utvecklas.”

Påverkan på resultat och ställning
Substansvärdet som redovisades i Latours senaste delårsrapport per den 30 september 2015 uppgick till 275 kronor per aktie. Försäljningen av Specma Group innebär att substansvärdet oförändrat skulle uppgått till 275 kronor per aktie om transaktionen genomförts före den 30 september. Nettolåneskulden i Latourkoncernen, som vid utgången av september uppgick till 3 581 Mkr, kommer att sjunka med i storleksordningen 780 Mkr.

Av Latourkoncernens nettoresultat på 2 924 Mkr för de tolv månader som närmast föregår den 30 september, utgör Specma Groups nettoresultat 47 Mkr. Transaktionen förväntas medföra en koncernmässig realisationsvinst på cirka 180 Mkr när den genomförs.

Göteborg, 9 november 2015

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mörck, CFO Investment AB Latour, +46 706 46 52 11
Pär Arvidsson, Affärsutveckling Investment AB Latour, +46 703 24 72 53

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav som den 30 september 2015 hade ett marknadsvärde på ca 34 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2015 kl. 13.00.