Delårsrapport januari – september 2019

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 127 kronor per aktie jämfört med 100 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 29,9 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 23,0 procent. Substansvärdet per den 4 november uppgick till 133 kronor per aktie.(1)
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 17,9 procent under perioden jämfört med SIXRX som ökade med 23,0 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN

Tredje kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 13 procent till 3 134 (2 787) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 4 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 15 procent till 3 276 (2 857) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 464 (399) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 14,2 (14,0) procent för kvarvarande verksamheter.
 • Swegon förvärvade norska Klimax AS den 13 augusti. Hultafors Group förvärvade Custom LeatherCraft Mfg. LLC (CLC) baserat i Los Angeles, USA, den 16 september. Produal inom Latour Industries förvärvade brittiska SyxthSense Ltd den 3 september.

Januari – september

 • Industriföretagens orderingång ökade med 15 procent till 10 031 (8 701) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 19 procent till 9 928 (8 371) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 1 382 (1 075) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13,9 (12,8) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 091 (8 517) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 4 399 (1 952) Mkr. Realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster ingår i resultatet med 849 (-570) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4 063 (1 697) Mkr, vilket motsvarar 6,35 (2,66) kronor per aktie.
 • Nettolåneskulden, exklusive effekter hänförliga till IFRS 16, uppgick till 5 268 (5 233) Mkr och motsvarar 6 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde. Koncernens redovisade nettolåneskuld, där IFRS 16 fått fullt genomslag, uppgick till 5 913 Mkr.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under de tre första kvartalen med 27,6 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 23,0 procent.
 • Under första kvartalet avyttrades samtliga A-aktier i Loomis.
 • Under andra kvartalet ökade investeringen i Fagerhult med 995 Mkr i samband med en företrädesemission.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 11 oktober tecknade Latour avtal om att förvärva Caljan, baserat i Danmark, med en nettoomsättning på 100 MEUR och 450 anställda. Förvärvet förutsätter godkännande från europeiska myndigheter och tillträde förväntas ske under slutet av året. När förvärvet genomförs blir Caljan ett nytt helägt affärsområde.
 • Den 22 oktober förvärvade Bemsiq, inom Latour Industries, S+S Regeltechnik, Tyskland, med en nettoomsättning på 16,3 MEUR och 65 anställda.
 • Den 2 oktober höjdes rambeloppet för befintligt MTN-program från 4 miljarder SEK till 6 miljarder SEK.

(1) Substansvärdet den 4 november har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 4 november, och med samma värden som 30 september för den onoterade portföljen.

 

VD-ord
Det är med stor tillförsikt och samtidigt med stor ödmjukhet som jag nu tagit över rodret för ett av Sveriges finaste bolag. Det bekräftas inte minst av att Latours industrirörelse trots tecken på avmattning i omvärlden fortsätter utvecklas positivt under tredje kvartalet. Våra helägda innehav kan rapportera om organisk tillväxt i både orderingång och fakturering. Det skall dock noteras att vi växer i en lägre takt från en hög nivå, och vi noterar också inom vissa segment en sjunkande efterfrågan och att kunderna drar ner på sina lager och är betydligt mer försiktiga. Att våra verksamheter som helhet trots allt fortsätter utvecklas positivt är ett tydligt kvitto på att vi står bra positionerade och är väl förberedda på en eventuellt bredare nedgång.

Under tredje kvartalet växte orderingången med 13 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 4 procent. Faktureringen ökade under kvartalet med 15 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 6 procent. Orderstocken vid utgången av kvartalet uppgick till 2 169 (1 556) Mkr och översteg således föregående års nivå med 39 procent. Rörelseresultatet för kvartalet ökar med 16 procent till 464 (399) Mkr med en rörelsemarginal på 14,2 (14,0) procent, vilket vi är mycket nöjda med.

För att stötta tillväxten och ytterligare stärka våra verksamheters positioner fortsätter vi agera framåtriktat och satsar med oförminskad styrka på produktutveckling, försäljning och marknadsföring i våra affärsområden. I vår satsning är hållbarhet en mycket viktig aspekt och en förutsättning för att stötta fortsatt tillväxt och som betonas i alla delar av våra verksamheter. Vi har idag en portfölj med långsiktigt hållbara bolag som erbjuder marknaden produkter som stöttar utvecklingen mot en bättre värld. Att fortsätta utvecklas hållbart är en daglig utmaning som vi gärna tar oss an.

Förvärvsaktiviteten har varit hög under kvartalet och vårt enträgna arbete med att leta upp och utvärdera nya intressanta bolag har gett god utdelning. Vi har under augusti och september förvärvat tre nya bolag till industrirörelsen. Swegon har förvärvat norska Klimax AS, Hultafors Group har förvärvat CLC baserat i Los Angeles, USA, och Produal inom Latour Industries har förvärvat SyxthSense i Storbritannien. Därutöver har vi i oktober tecknat avtal om att förvärva Caljan som ska bli ett nytt affärsområde samt S+S Regeltechnik till Latour Industries. Läs mer om våra förvärv på sidan 4.

Börsen har utvecklats svagare under det tredje kvartalet jämfört med den mycket starka utvecklingen under första halvåret. Sedan inledningen av året har vår börsportfölj ökat med 27,6 procent, justerat för utdelningar och portföljförändringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 23,0 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 29,9 procent till 127 kronor per aktie.

Ett flertal av våra innehav har rapporterat vid det här laget. Med något undantag har bolagen lämnat stabila och bra rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Efter ett första halvår med relativt hög aktivitet har förvärvsaktiviteterna i de börsnoterade portföljbolagen varit något lägre under tredje kvartalet.”

Johan Hjertonsson
Verkställande direktör och koncernchef

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702-29 77 93, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

 

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Johan Hjertonsson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 92. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller använd länken:

https://event.on24.com/wcc/r/2103820/DEEFCF0BF18502E82F4BF8769D6B8669
 

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2019, kl. 08.30 CET.