Bokslutskommuniké 2013

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN
• Substansvärdet uppgick per den 31 december till 212 kronor per aktie jämfört med 162 kronor per aktie vid ingången av året. Detta motsvarar en ökning med 35,0 procent justerat för utdelning jämfört med utdelningsjusterat jämförelseindex (SIXRX) som ökade med 28,0 procent. Substansvärdet per den 18 februari uppgick till 212 kronor per aktie.1)
• Latouraktiens totalavkastning uppgick till 44,3 procent under 2013 och överträffade därmed index (SIXRX) för åttonde året i rad.
• Styrelsen föreslår en höjd ordinarie utdelning till 5,50 (5,00) kronor per aktie.

INDUSTRIRÖRELSEN
Fjärde kvartalet
• Industriföretagens orderingång ökade till 1 806 (1 596) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med 4 procent justerat för valutaeffekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 844 (1 682) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med 0 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 181 (153) Mkr, en ökning med 18 procent, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,8 (9,1) procent, för kvarvarande verksamheter.2)
• Specma AB förvärvade Kiruna Hydraulik AB till Nordic Division. Bolaget omsätter drygt 36 Mkr och har 25 anställda. Se vidare sidan 3.

Helåret
• Industriföretagens orderingång ökade till 7 037 (6 694) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med –2 procent justerat för valutaeffekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 6 944 (6 697) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med –3 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 687 (645) Mkr, en ökning med 7 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 9,9 (9,6) procent, för kvarvarande verksamheter.2)

KONCERNEN
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 658 (1 497) Mkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 483 (1 351) Mkr, vilket motsvarar 9,31 (8,47) kronor per aktie.
• Nettolåneskulden uppgick till 1 787 Mkr vid utgången av året, jämfört med 1 568 Mkr vid ingången av året, och motsvarar 5,0 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN
• Börsportföljens värde ökade under året med 40,6 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 28,0 procent.

1) Substansvärdet den 18 februari 2014 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 18 februari, och med samma värden som 31 december för den onoterade portföljen.
2) Exklusive under 2012 såld verksamhet.

VD-ORD
”För andra kvartalet i rad kan vi glädjande notera en organisk ökning i orderingången. Föregående kvartal var den organiska tillväxten 4 procent vilket nu följdes upp av ytterligare ett kvartal med 4 procents organisk tillväxt. Orderingången ökar främst i de delar av våra verksamheter som är tidiga i konjunkturcykeln. Känslan är att konjunkturläget är relativt stabilt och att det långsamt och stadigt förbättras. Nettoomsättningen var dock oförändrad för jämförbara enheter under fjärde kvartalet. Inklusive förvärv ökade nettoomsättningen under fjärde kvartalet med knappt 10 procent. För helåret var tillväxten inklusive förvärv cirka 4 procent, trots att den organiska tillväxten för helåret var negativ med ca 3 procent.

Resultatet före strukturkostnader i fjärde kvartalet uppgick till 181 Mkr. Detta innebär en justerad rörelsemarginal på 9,8 (9,1) procent justerat för strukturkostnader. Därmed förbättrades rörelseresultatet med 18 procent trots att det inte är någon organiskt tillväxt. Resultatnivån är ett tecken på god kostnadskontroll i verksamheterna.

Vi håller fast vid vår inriktning att successivt utveckla fler nya produkter och förbättra våra positioner i prioriterade marknader. Inriktningen på att genomföra offensiva förvärv är också oförändrad. Vårt viktigaste affärsområde Swegon har i år genomfört tre förvärv, som på årsbasis innebär drygt 15 procents förvärvad tillväxt för dem. Swegon har vidare etablerat produktion av kylaggregat i Indien och lanserat ett antal nya produkter, bland annat WISE Apartment som möjliggör kostnadseffektiv installation av ventilation med värmeåtervinning i flerfamiljshus. Även övriga affärsområden har haft expansiva agendor. Hultafors Group har lanserat ett flertal intressanta produkter. Inom Latour Industries har både LSAB och REAC vuxit genom förvärv och Kabona har vuxit med hela 21 procent organiskt. Specma har stärkt sina positioner inom Nordic  Division genom förvärvet av Kiruna Hydraulik. trots att marknaden har varit relativt svag, har vi fortsatt att öka våra satsningar på marknad och produktutveckling. Sammantaget ser jag med tillförsikt framtiden an och på möjligheten till tillväxt i nettoomsättning och rörelsemarginal.

Våra börsnoterade innehav fortsätter i allt väsentligt att utvecklas bra eller mycket bra. Avslutningen på året blev stark för flera bolag. Detta i kombinationen med en stark börsutveckling har inneburit en bra utveckling för marknadsvärdet på våra innehav under 2013. under året ökade börsportföljens värde med imponerande 41 procent justerat för erhållna utdelningar. På förvärvssidan är det framförallt Assa Abloy som varit aktivt. Även Sweco har vuxit kraftigt genom förvärvet av Vectura strax innan sommaren, liksom Fagerhult genom förvärvet av I-Valo i Finland under förra året. Fagerhult genomförde dessutom nyligen förvärvet av Arlight i Turkiet.

Substansvärdet ökade med 35 procent justerat för utdelning, dvs. något lägre än börsportföljen. Detta beror delvis på att vi valt att använda värderingsmultiplar för den helägda rörelsen som ligger något lägre än vad jämförbara noterade bolagsvärderingar kan ge stöd för. Latouraktiens totalavkastning överträffade SIXRX för åttonde året i rad och uppgick till hela 44,3 procent under 2013.

Den positiva utvecklingen gör att det är möjligt för styrelsen att föreslå en höjd utdelning med 10 procent till 5,50 kronor per aktie.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00.
Nummer för att ringa in är +46 (8) 519 993 50. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa presentationen besök vår hemsida
www.latour.se

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2014 kl. 08.30.