Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) (”Latour”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 kl. 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2016, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 27 april 2016 kl. 15.00.

Anmälan ska ske via telefon 031-89 17 90 eller skriftligen till Latour, Box 336, 401 25 Göteborg, eller via hemsidan www.latour.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, namn på eventuella biträden och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Latours hemsida www.latour.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 april 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om
  a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncern
  resultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter
 13. Val av revisionsbolag eller revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
 15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
 16. Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
 17. Utseende av valberedningen
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 6,75 kronor. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 6 maj 2016. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen verkställas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 maj 2016.

Punkt 2, 10 – 13, ordförande, styrelse och revisionsbolag
Valberedningen, som bestått av Gustaf Douglas, ordförande, Björn Karlsson (Bertil Svenssons familj och stiftelse) och Johan Strandberg (SEB fonder), har lämnat följande förslag.

 • Till ordförande vid stämman utses Fredrik Palmstierna.
 • Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter.
 • Styrelsens arvode ska sammanlagt uppgå till 3 600 000 kronor, varav 1 200 000 kronor ska utgå till ordföranden (oförändrat) och 400 000 kronor till envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag (oförändrat). Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder, Anders G. Carlberg, Anders Böös, Carl Douglas, Eric Douglas och Jan Svensson samt nyval av Olle Nordström och Lena Olving. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på bolagets hemsida, www.latour.se.
  Fredrik Palmstierna och Elisabeth Douglas har avböjt omval.
 • Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2017.
 • Vidare föreslås att årsstämman utser Olle Nordström till styrelsens ordförande.

Punkt 14, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget och får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på NASDAQ Stockholm. Vid handel på NASDAQ Stockholm ska priset motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv samt för kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2017, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelsen få ske genom handel på NASDAQ Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför NASDAQ Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission och/eller att täcka bolagets åtaganden enligt föreslaget köpoptionsprogram i punkten 16, inkluderande även tidigare års motsvarande program. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen eller som vid överlåtelse enligt utställda köpoptioner motsvarar ett pris som fastställts av oberoende rådgivare såsom marknadsmässigt vid utgivandet av optionerna.

Punkt 15, huvudsakliga principer för ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande huvudsakliga principer för ersättning till bolagsledningen. Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning och pension. Med andra ledande befattningshavare avses koncernledning och affärsområdeschefer. Den rörliga ersättningen baseras på uppnådda mål och kan uppgå till 0 - 100 procent av grundlönen. För att främja långsiktighet ska styrelsen, utöver den årliga rörliga ersättningen, också kunna besluta om ersättningar som är kopplade till affärsområdenas långsiktiga värdeutveckling över en period som omfattar tre år, maximerat till en tredjedel av grundlönen per år under treårsperioden. Verkställande direktören har rätt att gå i pension vid 62 års ålder, varefter pension utgår med 60 procent av grundlönen i tre år. För övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år.

Styrelsen föreslår vidare att ersättning till bolagsledningen ska kunna kompletteras med aktierelaterade incitamentsprogram (t.ex. köpoptionsprogram) under förutsättning att dessa gynnar det långsiktiga engagemanget för verksamheten och förutsatt att de ges ut på marknadsmässiga villkor.

Punkt 16, förslag till köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett köpoptionsprogram riktat till verkställande direktör, ledande befattningshavare, ledningsgrupperna i affärsområdena och medarbetare på huvudkontoret.

Årsstämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa årsstämma utställa köpoptioner på maximalt 200 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,13 procent av totala antalet aktier och 0,07 procent av totala antalet röster.

Intill tiden för nästa årsstämma ska ledande befattningshavare erbjudas förvärva köpoptioner på maximalt 200 000 aktier av serie B. Härav ska VD erbjudas köpoptioner på maximalt 40 000 aktier av serie B. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande. Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt 4,3 år från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2020 – 30 juni 2020. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 200 000 aktier av serie B till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd). Vid tidpunkten för kallelsen innehar Latour 402 500 återköpta B-aktier, varav samtliga är belastade med tidigare års köpoptioner. Detta innebär, om årets program tecknas fullt ut, att Latour behöver återköpa 460 000 B-aktier för att säkerställa leverans av årets och tidigare års program.

Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Latours aktieägarkollektiv. Sedan tidigare finns det utestående program från årsstämmorna 2012 – 2015 som omfattar sammanlagt 662 500 köpoptioner. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter.

Punkt 17, förslag till valberedning
Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för huvudaktieägaren samt av två eller tre representanter för övriga större aktieägare och att valberedningens ledamöter ska utses av årsstämman. Det noteras att valberedningens uppdrag är att företräda samtliga aktieägare. Till valberedning inför årsstämman 2017 föreslås Gustaf Douglas, ordförande, Fredrik Palmstierna (familjen Palmstierna inkl. bolag), Björn Karlsson (Bertil Svenssons familj och stiftelse) och Johan Strandberg (SEB fonder).

Majoritetskrav
För giltiga beslut avseende punkten 14 enligt ovanstående förslag krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkten 16 gäller ett majoritetskrav om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Uppgift om antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 159 960 000, varav 11 918 648 aktier av serie A och 148 041 352 aktier av serie B. Bolaget innehar totalt 402 500 egna aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 267 227 832, varav bolaget innehar 402 500 röster.

Handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut under punkterna 14 och 16 samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende tillämpningen av principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledning hålls tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Vidare kommer valberedningens förslag jämte motiverade yttrande samt styrelsens förslag och yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen att hållas tillgängligt hos bolaget inom samma tid. Dokumentationen kommer även att finnas på bolagets hemsida,
www.latour.se. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Aktieägares rätt till upplysningar
Aktieägare informeras härmed om sin rätt att på stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dels ett ärende på dagordningen, dels koncernbolagens ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. Upplysningar ska lämnas om det anses kunna ske utan väsentlig skada för bolaget.

Program vid stämman
16.00 Stämmolokalen öppnas
17.00 Årsstämman inleds

Efter stämman serveras lättare förtäring
Vänligen uppge vid anmälningstillfället huruvida man önskar stanna på den efterföljande förtäringen eller inte.

Göteborg 23 mars 2016

Investment AB Latour (publ)
Styrelsen

Informationen är sådan som Investment AB Latour är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2016 kl. 18.00.