Förändring av det totala antalet röster i Investment AB Latour

Efter genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets
bolagsordning, bekräftar Latour följande:

Per den 28 december 2012 uppgår bolagets aktiekapital oförändrat till 133 300 000 SEK (beloppet är avrundat till heltal kronor). Det totala antalet aktier av serie A uppgår till 11 947 059 aktier och aktier av serie B 148 012 941. Antalet röster uppgår till 267 483 531.

Göteborg den 28 december 2012

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson

VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller

Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2012
kl. 08.00.