Delårsrapport januari – september 2017

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 98 kronor per aktie jämfört med 87 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 15,5 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 12,5 procent. Substansvärdet per den 6 november uppgick till 95 kronor per aktie. 1)

 •  Latouraktiens totalavkastning uppgick till 31,5 procent t o m september jämfört med 12,5 procent för SIXRX.

INDUSTRIRÖRELSEN
Tredje kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 20 procent till 2 326 (1 940) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 19 procent till 2 374 (1 990) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 310 (271) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13,1 (13,6) procent för kvarvarande verksamheter.

Januari – september

 • Industriföretagens orderingång ökade med 21 procent till 7 373 (6 107) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 20 procent till 7 102 (5 922) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 860 (780) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,1 (13,2) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 230 (6 030) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 2 288 (3 015) Mkr, varav realisationsvinster utgör 0 (890) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 090 (3 018) Mkr, vilket motsvarar 3,28 (4,73) kronor per aktie. Exklusive realisationsvinster ökade resultatet till 3,28 (3,05) kronor per aktie.

 • Nettolåneskulden uppgick till 4 390 (1 894) Mkr vid utgången av september och motsvarar 6,5 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under perioden med 18,7 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 12,5 procent.

 • Under tredje kvartalet förvärvades 26,7 procent av aktierna i Alimak Group som därmed blir ett nytt långsiktigt innehav i Latours börsportfölj.

 • Tidigare under året ökade ägarandelen i Tomra till 26,3 procent av kapitalet efter förvärv av 689 000 aktier.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Latour Industries genomförde i oktober 2017 två mindre förvärv; dels Micor AB till LSAB och NODA AB till BEMSIQ.

 • Latours styrelse planerar för den långsiktiga successionen i Latour och kommunicerade den 26 oktober att VD och koncernchef Jan Svensson kommer efterträdas av Johan Hjertonsson den 1 september 2019.

(1) Substansvärdet den 6 november 2017 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 6 november, och med samma värden som 30 september för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Orderingången i den helägda industrirörelsen fortsatte att utvecklas bra och växte organiskt med 7 procent under tredje kvartalet. Även faktureringen växte med 7 procent organiskt. Den totala tillväxten inklusive förvärv och valutaeffekter uppgick till 20 procent i orderingång och 19 procent i fakturering. Trots att vi nu successivt möter tuffare jämförelsetal, innebär utvecklingen att den organiska tillväxten har fortsatt i samma tempo som under första halvåret. Detta gör att vi kan redovisa vårt bästa kvartal någonsin i absoluta tal. Rörelseresultatet uppgår till 310 (271) Mkr i kvartalet, vilket ger en rörelsemarginal på 13,1 (13,6) procent. Orderstocken minskade något under kvartalet men är ändå på en för säsongen hög nivå 1 270 (1 023) Mkr, 24 procent över föregående år.

I Sverige upplever vi fortfarande att det finns kapacitets-problem inom byggbranschen, vilket leder till förseningar. I vår industrirörelse är det främst Swegon som drabbas av detta, även om orderstocken krympte något under kvartalet. Det finns fortfarande inget som tyder på att order kommer annulleras, utan mer att leveranserna avropas senare än vad som var planerat.

Vi fortsätter som tidigare att konsekvent satsa resurser på produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Vi har också medvetet satsat på att förbättra våra affärsområdens digitala närvaro, framförallt i den bemärkelsen att vi skall underlätta för våra kunder att göra affärer med oss.

Byggkonjunkturen fortsätter att vara stark i stora delar av Europa och som nämnts uppstår det på sina håll kapacitetsproblem. Affärsklimatet är fortfarande allra bäst i Norden, men även Tyskland utvecklas väl. Storbritannien visar tecken på att ha passerat toppen. Vi ser med fortsatt optimism på utvecklingen i Sydostasien inklusive Kina och Indien, även om industrirörelsen ännu inte har så betydande andel där. Nord-Lock fortsätter dock sin fina tillväxtresa i Asien. Det som känns mest osäkert just nu är även detta kvartal utvecklingen i USA. Vi tycker att situationen där fortfarande är något oklar med blandade signaler beroende på bransch.

Under tredje kvartalet genomfördes inga förvärv till industrirörelsen. Däremot förvärvade vi 26,7 procent i börsnoterade Alimak Group och tar därmed position som huvudägare i ytterligare ett börsnoterat företag. Bolaget är världsledande inom vertikala transportlösningar för bygg- och industrisektorn och har kunder vars utveckling stöds av viktiga megatrender såsom exempelvis urbanisering, säkerhet och miljövänlig energiproduktion.

Vår tillväxt och stabila resultatutveckling gör att vi står redo att liksom tidigare agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas. Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 3 miljarder kronor.

De av våra börsnoterade innehav som i skrivande stund har lämnat sina kvartalsrapporter, har överlag lämnat bra och stabila rapporter för tredje kvartalet. HMS Networks, Fagerhult och Troax utmärker sig med riktigt bra rapporter.

Börsportföljens värde har hittills i år ökat med 18,7 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 12,5 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 15,5 procent justerat för utdelning till 98 kronor per aktie.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 91. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller använd länken:
 http://event.on24.com/wcc/r/1531686-1/BDC1DC65182301AFD7C632B75A0CEE19?partnerref=rss-events

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2017, kl. 08.30 CET.