Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) (”Latour”) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 10 maj 2012 kl. 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 maj 2012, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 4 maj 2012

kl. 15.00.

Anmälan ska ske via telefon 031-89 17 90 eller skriftligen till Latour, Box 336, 401 25 Göteborg,
eller via hemsidan www.latour.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Latours hemsida www.latour.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 4 maj 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Fullständig kallels återfinns nedan.

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 16 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Informationen är sådan som Investment AB Latour är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april kl. 18.00.