Bokslutskommuniké 2018

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 100 kronor per aktie jämfört med 95 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 8,3 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som minskade med 4,4 procent. Substansvärdet vid årsskiftet påverkades negativt av den svaga aktiemarknaden i december, men har efter årsskiftet återhämtat sig och därmed ökat till 109 kronor per aktie den 13 februari 2019.(1)

 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 13,7 procent under året jämfört med SIXRX som minskade med 4,4 procent.

 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2,50 (2,25) kronor per aktie.

INDUSTRIRÖRELSEN
Fjärde kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 23 procent till 3 116 (2 528) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 13 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 22 procent till 3 216(2 645) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 12 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 401 (321) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,5 (12,1) procent för kvarvarande verksamheter.

 • Swegon genomförde förvärvet av tyska Zent-Frenger GmbH i oktober.

Helåret

 • Industriföretagens orderingång ökade med 20 procent till 11 846 (9 843) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 11 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 20 procent till 11 608 (9 705) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 10 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 1 477 (1 179) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,7 (12,1) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 11 785 (9 930) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 2 646 (3 069) Mkr. Resultatet har påverkats negativt med 685 Mkr som en konsekvens av Assa Abloys goodwillnedskrivning och reserveringar under året. Resultatet har även påverkats negativt av en redovisningsmässig omvärdering av innehaven med 479 Mkr. Exklusive dessa poster ökade resultatet med 24 procent till 3 810 (3 069) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 324 (2 788) Mkr, vilket motsvarar 3,66 (4,37) kronor per aktie.

 • Nettolåneskulden uppgick till 4 812 (4 084) Mkr vid utgången av december och motsvarar 7 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under året med 1,9 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) minskade med 4,4 procent.

 • Under första och tredje kvartalet ökade ägarandelen i Alimak Group efter förvärv av totalt 1 345 000 aktier till 29,2 procent av kapitalet.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 11 januari tecknades avtal om förvärv av norska TKS Heis. I övrigt har inga väsentliga händelser skett efter rapportperiodens utgång.

(1) Substansvärdet den 13 februari har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 13 februari, och med samma värden som 31 december för den onoterade portföljen.

VD-ord

”Rekordåret 2018 avslutades med ytterligare ett rekordkvartal. Orderingången växte under kvartalet med 23 procent och faktureringen med 22 procent. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 13 procent i orderingång och 12 procent i fakturering. Den fina utvecklingen innebar att nettoomsättningen under 2018 noterade en ny rekordnivå och uppgick till 11,6 (9,7) Mdr kr. Den totala tillväxten under 2018 uppgick till 20 procent för såväl orderingång som fakturering. Vid utgången av året uppgick orderstocken till en rekordnivå, 1 864 (1 148) Mkr och översteg således föregående års nivå med hela 62 procent. Vår långsiktiga strategi och våra metodiska satsningar i bolagen inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring fortsätter ge utdelning.

Även resultatmässigt medför industrirörelsens starka tillväxt att vi på nytt kan redovisa ett rekordkvartal i absoluta tal. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 401 (321) Mkr med en rörelsemarginal på 12,5 procent. Även helårsresultatet blev det bästa hittills på 1 477 (1 179) Mkr med en ökad rörelsemarginal till 12,7 (12,1) procent. Vi har under 2018 överträffat samtliga finansiella mål. Tillväxten var 20 procent, rörelsemarginalen 12,7 procent och avkastningen på operativt kapital var 16,1 procent.

Industrirörelsens rekordhöga orderstock vid utgången av året ser vi som ett bevis på att affärsklimatet har varit fortsatt positivt. Konjunkturen under fjärde kvartalet har varit stark på de marknader där vi huvudsakligen är representerade. Oron för en kommande nedgång kvarstår dock och vissa marknader uppvisar likt tidigare kvartal under året en avmattning. Detta gäller främst Storbritannien, Tyskland, Mellanöstern och Kina. Även i Nordamerika finns tecken på en lägre aktivitet. Även om oron inte haft någon större effekt på våra verksamheter under 2018 fortsätter vi att förbereda oss inför en eventuellt vikande konjunktur.

Under fjärde kvartalet genomförde vi ett förvärv till industrirörelsen. Det var Swegon som förvärvade tyska Zent-Frenger, en ledande leverantör av kyltak i Tyskland. Vi fortsätter att söka efter lämpliga förvärv till gruppen, dels kompletterande förvärv till våra befintliga verksamheter, dels företag som kan bilda nya affärsenheter eller affärsområden. Under året har vi genomfört fem förvärv till den helägda industrirörelsen vilka tillsammans bidrar med drygt 700 Mkr i omsättning på årsbasis. Läs mer om våra förvärv på sidan 4.

Värdeutvecklingen på börsen i allmänhet var svag under fjärde kvartalet. Detta påverkade även vår börsportfölj vars värde därmed ökade under året med endast 1,9 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Vilket kan jämföras med indexet SIXRX som minskade med 4,4 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 8,3 procent justerat för utdelning till 100 kronor per aktie.

Några av våra börsnoterade innehav har nu rapporterat. Överlag har de lämnat bra rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Det volatila börsklimatet med kortfristiga upp- och nedgångar i aktiekurserna påverkar inte vår inställning till bolagen och inte heller vår långsiktiga hållning som innebär att vi skall medverka till att bygga starka, sunda och lönsamma bolag som genererar aktieägarvärde på lång sikt. Denna inriktning bekräftas av att förvärvsaktiviteterna i portföljbolagen har fortsatt. I Fagerhult kunde Bodil Sonesson som nytillträdd VD redan under sitt första kvartal annonsera förvärvet av iGuzzini. När förvärvet genomförs under 2019 blir Fagerhult ett av de största och ledande belysningsbolagen i Europa, med en årsomsättning på över 8 miljarder kronor. Latour stöttar förvärvet även finansiellt som garant i den kommande nyemissionen i Fagerhult. Vidare förvärvade Loomis nyligen tyska Ziemann, ett förvärv som tillför cirka 1,8 miljarder kronor i årsomsättning och som kommer att ge Loomis en mycket stark position på den viktiga tyska kontanthanteringsmarknaden. Assa Abloy genomförde totalt nitton förvärv som tillsammans adderar 3,8 miljarder kronor i omsättning. Även Nederman gjorde ett betydande förvärv under 2018.

Vi kan med glädje sammanfatta året 2018 som ytterligare ett rekordår och våra verksamheter går från klarhet till klarhet. Rörelseresultaten fortsätter att växa trots, och kanske tack vare, de betydande satsningar inom produktutveckling och försäljning som belastar resultaten. Styrelsen föreslår en höjd utdelning med 11 procent till 2,50 (2,25) SEK per aktie.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 50 55 83 55.
Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller använd länken:

http://event.on24.com/wcc/r/1914384-1/C7C7071901326B6D7987486E31CD0A33

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019, kl. 08.30 CET.