Delårsrapport januari – mars 2014

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN
• Substansvärdet ökade till 220 kronor per aktie jämfört med 212 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 3,8 procent jämfört med SIXRX som ökade med 5,0 procent. Substansvärdet per den 2 maj uppgick till 223 kronor per aktie.1)
• Latouraktiens totalavkastning uppgick till 13,8 procent under perioden, vilket är väsentligt bättre än index (SIXRX) som uppgick till 5,0 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN
• Nord-Lock redovisas som nytt affärsområde från och med första kvartalet 2014. Nord-Lock ingick tidigare som en affärsenhet inom Latour Industries.
• Industriföretagens orderingång ökade till 1 856 (1 668) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 4 procent justerat för valutaeffekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 746 (1 605) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 124 (131) Mkr, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 7,1 (7,9) procent, för kvarvarande verksamheter.
• Latour Industries förvärvade Elvaco AB, som har 20 anställda och en årlig omsättning på drygt 60 Mkr.

KONCERNEN
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 406 (328) Mkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 376 (294) Mkr, vilket motsvarar 2,36 (1,85) kronor per aktie.
• Nettolåneskulden uppgick till 2 164 Mkr vid utgången av mars, och motsvarar 5,8 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN
• Börsportföljens värde ökade under kvartalet med 4,9 procent, vilket är i nivå med jämförbart index (SIXRX) som ökade med 5,0 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Hultafors Group förvärvar Specma Tools från Latour Industries.

1) Substansvärdet den 2 maj 2014 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 2 maj, och med samma värden som 31 mars för den onoterade portföljen.

VD-ORD

”Den ökade orderingången vi kunde rapportera om under hösten 2013, börjar nu sakta ge utslag även i faktureringen. Av naturliga skäl är det de verksamheter som är tidiga i konjunkturcykeln som uppvisar stark organisk tillväxt. Vårt nya affärsområde Nord-Lock ligger i topp, med över 11 procents organisk tillväxt justerat för valuta. Utvecklingen i våra affärsområden varierar dock. Vårt största affärsområde Swegon, som ligger sent i konjunkturcykeln, redovisar en organisk tillbakagång med drygt 4 procent.

Sammantaget ökade orderingången med 11 procent till 1 856 (1 668) Mkr, varav 4 procent avser organisk tillväxt. Orderstocken är 24 procent högre än vid årsskiftet. Faktureringen ökade med 9 procent till 1 746 (1 605) Mkr, varav 3 procent organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 124 (127) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 7,1 (7,9) procent. Jag glädjs åt stark resultatutveckling i Nord-Lock, Hultafors Group och i REAC inom Latour Industries. Framgångarna kan dock inte kompensera den nedgång i resultat som Swegon redovisar till följd av volymnedgången. Swegons orderingång är drygt 50 Mkr högre än faktureringen i första kvartalet, och utvecklingen följer det mönster vi känner sedan tidigare. Förra årets förvärv har också medfört att en allt större del av Swegons verksamhet avser kylprodukter, som har ett säsongsmässigt svagt första kvartal.

Vi har nu valt att dela upp vår helägda verksamhet i fem affärsområden mot tidigare fyra. Det är Nord-Lock, tidigare en affärsenhet inom Latour Industries, som nu har nått den storlek och struktur som krävs för att kunna utgöra ett femte affärsområde. Det är glädjande, och ett gott tecken på att det fungerar bra att använda Latour Industries som en plantskola för nya affärsområden. Latour Industries kan nu fokusera på att fortsätta utveckla övriga mindre enheter.

Vårt fokus på att utveckla fler nya produkter och förbättra våra positioner i prioriterade marknader är oförändrat. Min uppfattning är att Nord-Lock tar marknadsandelar och så även REAC med sina produkter inom Medical Rehab. I övrigt är den ökade orderingången i allmänhet en positiv signal, även om jag för flera verksamheter upplever att det mer är en effekt av det ekonomiska klimatet än att vi tar marknadsandelar.

Inriktningen på att genomföra offensiva förvärv är också oförändrad. Detta kvartal har vi förvärvat Elvaco till Latour Industries. Förvärvet ger oss ytterligare en pusselbit inom området för att effektivisera och optimera energikostnader och inomhusklimat i fastigheter.

Våra börsnoterade innehav fortsätter i allt väsentligt att utvecklas bra. Detta i kombinationen med en stark börsutveckling innebar en fortsatt bra utveckling för marknadsvärdet på våra innehav. Börsportföljens värde ökade med 4,9 procent under kvartalet vilket var i nivå med det jämförande indexet SIXRX. På förvärvssidan har Assa Abloy genomfört ett antal förvärv redan. Även Loomis genomförde ett betydande förvärv, VIA MAT i Schweiz. Substansvärdet ökade under kvartalet med 3,8 procent.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00.
Nummer för att ringa in är +46 (8) 519 993 57. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa presentationen besök vår hemsida
www.latour.se

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2014 kl. 08.30.