Bokslutskommuniké 2014

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 250 kronor per aktie jämfört med 212 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 21,1 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 15,8 procent. Substansvärdet per den 17 februari uppgick till 278 kronor per aktie.1
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 22,1 procent under 2014 och överträffade därmed index (SIXRX) för nionde året i rad.
 • Styrelsen föreslår en höjd årlig utdelning till 6,00 (5,50) kronor per aktie.

INDUSTRIRÖRELSEN
Fjärde kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade till 1 994 (1 800) Mkr, innebärande en minskning med 1 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 2 018 (1 839) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 2 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet före struktur- och engångskostnader ökade till 229 (180) Mkr, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,4 (9,8) procent, för kvarvarande verksamheter. Struktur- och engångskostnader uppgick till 0 (10) Mkr under kvartalet.
 • Hultafors förvärvade Tradeport AB, med 23 anställda och en årlig omsättning på cirka 70 Mkr. Tradeport utvecklar och marknadsför skyddsskor och arbetskläder i premiumsegmentet.

Helåret

 • Industriföretagens orderingång ökade till 7 663 (6 988) Mkr, innebärande en oförändrad nivå för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 7 581 (6 897) Mkr, innebärande en oförändrad nivå för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet före struktur- och engångskostnader ökade till 796 (686) Mkr, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 10,5 (9,9) procent, för kvarvarande verksamheter. Struktur- och engångskostnader uppgick till 41 (37) Mkr under helåret.
 • Till industrirörelsen har sammanlagt sju förvärv genomförts under året som tillför en årsomsättning på cirka 730 Mkr, varav 300 Mkr konsoliderats under 2014.

KONCERNEN

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2 064 (1 658) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 874 (1 483) Mkr, vilket motsvarar 11,75 (9,31) kronor per aktie.
 • Nettolåneskulden uppgick till 3 516 (1 787) Mkr vid utgången av december, och motsvarar 8,1 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under året med 26,4 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 15,8 procent.

(1) Substansvärdet den 17 februari 2015 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 17 februari, och med samma värden som 31 december för den onoterade portföljen.

VD-ORD

”Det är tillfredsställande att vi kan redovisa ytterligare ett resultatmässigt riktigt bra kvartal. Detta trots att volymutvecklingen är fortsatt svag. Det bekräftar återigen att vi driver våra verksamheter med bra effektivitet och god kostnadskontroll.

Marknadsutvecklingen i Europa är fortsatt svag, men bilden är inte entydig. Storbritannien och Irland går bra tillsammans med Skandinavien. Ryssland, Finland, Frankrike och södra Europa är svaga marknader och frågetecknen är många kring utvecklingen på den viktiga tyska marknaden.

För hela industrirörelsen kan vi summera ett år där såväl orderingång som fakturering var oförändrad justerat för valutaeffekter och förvärv. Sista kvartalet innebar en nedgång med 1 procent i orderingång och 2 procent i fakturering. Bilden är fortsatt blandad mellan affärsområdena precis som det varit tidigare i år.
Samtliga affärsområden förutom Swegon fortsätter att redovisa organisk tillväxt under både helåret och fjärde kvartalet. Tillväxten har varit särskilt bra i Nord-Lock även om det mattades av något mot slutet av året. Vårt största affärsområde Swegon uppvisar negativ tillväxt justerat för förvärv. Inklusive förvärv är
tillväxten dock 9 procent under 2014.

Orderingången ökade under fjärde kvartalet sammantaget med 11 procent till 1 994 (1 800) Mkr. Justerat för valuta och förvärv motsvarar detta en organisk tillbakagång med 1 procent. Faktureringen ökade med 10 procent till 2 018 (1 839) Mkr. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 229 (180) Mkr, motsvarande
en justerad rörelsemarginal på 11,4 (9,8) procent. Nord-Lock uppvisar en fortsatt stark resultatutveckling liksom Hultafors Group. Latour Industries har stabilisterats och Swegon redovisar bra marginaler ställt i relation till den svaga volymutvecklingen. Genom de åtgärder vi vidtagit och de förvärv vi genomfört, ser vi
goda förutsättningar för en fortsatt positiv resultatutveckling i industrirörelsen. Precis som tidigare är det dock osäkert om marknadsutvecklingen kommer att ge oss någon hjälp därutöver.
Förvärvsaktiviteten var lägre under fjärde kvartalet, men vi adderade dock ett mycket intressant förvärv till Hultafors, skoföretaget
Tradeport AB, som marknadsför och utvecklar skyddsskor och arbetskläder inom premiumsegmentet.

Tidigare kvartal under 2014 kännetecknades av ganska hög förvärvsaktivitet. Det är främst inom Swegon där vi genomfört sammanlagt fyra förvärv, P Lemmens i Belgien till Commercial Ventilation, Econdition i Tyskland inom Cooling, Luftmiljö inom Home Solutions samt Vibro-Acoustics® i Nordamerika. Dessutom
har Latour Industries förvärvat Elvaco och Bastec under 2014. Sammanlagt tillför årets förvärv 730 Mkr i årsomsättning och 350 anställda. Läs mer om förvärven längre fram i delårsrapporten. Den närmaste tiden kommer att präglas av integrationen av genomförda förvärv, och framförallt Swegon har en period av
konsolidering framför sig. Samtidigt ökar nu aktiviteten igen för att bygga upp en lista med nya förvärvskandidater.

Våra börsnoterade innehav fortsätter i allt väsentligt att utvecklas mycket väl. Börsportföljens värde har under 2014 ökat med 26,4 procent justerat för utdelning, vilket är väsentligt bättre än det jämförbara indexet SIXRX som ökat med 15,8 procent. Flera av våra börsnoterade innehav har varit aktiva och genomfört
förvärv, och dessutom har bolagens underliggande resultatutveckling varit mycket positiv.

Substansvärdet i Latour ökade under 2014 med 21,1 procent justerat för lämnad utdelning. Totalt sett kan vi sammanfatta 2014 som ytterligare ett år med mycket god utveckling, vilket leder till att styrelsen kan föreslå en höjd utdelning till 6,00 (5,50) kronor per aktie.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.

Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 61. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=925950&s=1&k=17A90EECC3EACCA61CFF199F40F82CC6

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2015 kl. 08.30.