Investment AB Latour fastställer avstämningsdatum för aktiesplit till 21 juni 2017

Den 2 maj 2017 beslutade årsstämman i Investment AB Latour (publ) att öka det totala antalet aktier i bolaget genom en aktiesplit 4:1, där varje aktie delas i fyra aktier av samma aktieslag. Avstämningsdatum skulle meddelas senare men beräknades infalla under juni månad 2017.

Det är nu bestämt att avstämningsdatum för aktiespliten ska vara onsdagen den 21 juni 2017 vilket innebär att sista handelsdag i aktien innan uppdelning är måndagen den 19 juni 2017 och första handelsdag i aktien efter uppdelning är tisdagen den 20 juni 2017. Effekterna av aktiespliten återspeglas i aktiekursen från och med den 20 juni 2017.

Med anledning av aktiespliten kommer bolagets aktier att ändra ISIN-koder den 20 juni 2017. De nya ISIN-koderna är SE0010100941 för Latours A-aktie och SE0010100958 för Latours B-aktie. Aktier som erhålls i aktiespliten förväntas vara registrerade på aktieägarens värdepapperskonto den 23 juni 2017.

Aktiespliten sker per automatik via Euroclear Sweden AB och aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder. Efter aktiespliten uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 639 840 000 fördelat på 47 669 032 A-aktier och 592 170 968 B-aktier.

Göteborg, 13 juni 2017

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, CFO, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 49 miljarder kronor. Under 2016 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 8 miljarder kronor.

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2017, kl. 8.30 CET.