Årsstämma i Latour

 

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 10 maj 2012 beslutades att:

• utdelning ska ske med 4,50 kronor per aktie samt en extrautdelning om 1,50 kronor per aktie, dvs sammanlagt 6 kronor per aktie,

• till styrelseledamöter genom omval utse Anders Böös, Mariana Burenstam Linder, Anders G. Carlberg, Carl Douglas, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas. Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palmstierna,

• till revisor utse ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers intill slutet av årsstämman 2013,
 
• bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier om maximalt 10 procent av antalet utestående aktier samt att besluta om överlåtelse av egna aktier som betalning vid företagsförvärv och/eller i samband med bolagets köpoptionsprogram,

• bemyndiga styrelsen att erbjuda bland andra ledande befattningshavare att på marknadsmässiga grunder förvärva köpoptioner om maximalt 250 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,16 procent av bolagets totala antal aktier. Beslutet innebär att aktierna kan säljas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren för köpoptionerna,

• valberedningen skall utses av årsstämman. Inför årsstämman 2013 utsågs Gustaf Douglas (ordförande), Björn Karlsson och Per-Erik Mohlin till valberedning. 

Styrelsens beslut att utnyttja återköpsbemyndigande

Styrelsen beslöt vidare vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier.
Förvärv skall kunna ske från den 11 maj 2012 till och med nästkommande årsstämma till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på NASDAQ OMX Stockholm.

Göteborg 2012-05-11

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2012 kl. 08:30.