Försäljning av B-aktier i Loomis AB (publ)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

PRESSMEDDELANDE

Investment AB Latour (”Latour”) och Melker Schörling AB (”MSAB”) har avyttrat tillsammans 9 657 695 B-aktier i Loomis AB (”Loomis”), vilket tillsammans motsvarar 12,8 procent av kapitalet och 9,1 procent av rösterna i Loomis. Försäljningen genomfördes genom en s.k. accelererad book-building process till ett pris motsvarande 249 kronor per aktie. Den totala köpeskillingen (brutto) uppgick till 1 247 Mkr för Latour och 1 157 Mkr för MSAB. Försäljningen innefattade samtliga B-aktier ägda av Latour och MSAB. Latours och MSABs innehav av A-aktier är oförändrat.

Försäljningen kommer att öka likviditeten i Loomis-aktien och det tillgängliga antalet aktier i marknaden (free float).

Latour och MSAB kommer att fortsätta att ta ansvar som huvudägare för Loomis genom oförändrad styrelserepresentation, och stödjer den långsiktiga strategiska inriktning som Loomis ledning och styrelse fastslagit.

Efter försäljningen äger Latour och MSAB tillsammans 3 428 520 A-aktier, motsvarande 32,3 procent av rösterna och 4,6 procent av kapitalet i Loomis. Latour och MSAB har ingått en sedvanlig lock-up-klausul för A-aktierna omfattande 180 dagar.

Goldman Sachs International agerade som mäklare i transaktionen.

Göteborg, 2 mars 2016

INVESTMENT AB LATOUR (publ)                                      MELKER SCHÖRLING AB (publ)
Jan Svensson                                                                       Ulrik Svensson
Verkställande Direktör                                                         Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, 0705 - 771 640
Ulrik Svensson, VD, Melker Schörling AB, 08 - 407 36 60

Informationen är sådan som Latour och MSAB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2016 kl. 22.40.

Viktig information:
Detta pressmeddelande har upprättats endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper, och utgör inte heller investeringsrådgivning, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan inbjudan skulle vara olaglig, inklusive men inte begränsat till, USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Överträdelse av dessa begränsningar kan innebära brott mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande och informationen häri utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper, och är inte avsett för överföring, publicering, distribution, eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i USA (inklusive dess territorier och besittningar, delstater i USA och District of Columbia) (”USA”). Erbjudna värdepapper har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller i enlighet med någon annan tillämplig värdepapperslagstiftning i någon av USA:s delstater eller övriga jurisdiktioner, och får inte, direkt eller indirekt, erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas eller levereras i eller till USA utan att registreras eller utan att omfattas av undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, krav på registrering enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i någon av USA:s delstater eller övriga jurisdiktioner. Inget offentligt erbjudande de värdepapper som diskuteras häri kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till: (A) personer i stater inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som är ”kvalificerade investerare” i enlighet med artikel 2(1)(e) i Prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EU (ändrat genom EU-direktiv 2010/73/EU, i den utsträckning det implementerats i den relevanta medlemsstaten i EES)) och inkluderar varje relevant genomförandeåtgärd i respektive medlemstat inom EES (”Kvalificerade Investerare”); (B) i Storbritannien, Kvalificerade Investerare, vilka är personer som (i) har yrkesmässig erfarenhet av frågor om investeringar som faller in under definitionen ”professionella investerare” i artikel 19(5) i lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess nuvarande lydelse (”Ordern”), (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet vilka omfattas av artikel 49 i Ordern, eller (iii) andra personer som lagligen kan få del av pressmeddelandet; eller (C) andra som på annan grund lagligen kan få del av pressmeddelandet (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Om du inte är en Relevant Person kommer du inte ha rätt att delta i erbjudandet och du ska inte agera i enlighet med, eller förlita dig på, detta pressmeddelande.