Delårsrapport januari – mars 2012

 

SUBSTANSVÄRDET
• Substansvärdet ökade till 160 kronor per aktie jämfört med 142 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 12,7 procent jämfört med SIXRX som ökade med 11,3 procent. Substansvärdet per den 3 maj uppgick till 157 kronor per aktie.1)

INDUSTRIRÖRELSEN
• Industriföretagens orderingång ökade till 1 804 (1 736) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med
1 procent justerat för valuta­effekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 735 (1 557) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter
med 8 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet uppgick till 149 (171) Mkr, en minskning med 12 procent, motsvarande en rörelsemarginal på
8,6 (11,0) procent, för kvarvarande verksamheter. Ökade satsningar inom marknad och produktutveckling belastar resultatet.
• Två förvärv genomfördes under kvartalet. Latour Industries förvärvade SCS till REAC och Hultafors Group förvärvade Snickers Workwears franchisetagare i Nederländerna.

KONCERNEN
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 266 (194) Mkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 231 (161) Mkr, vilket motsvarar 1,45 (1,23) kronor per aktie.
• Nettolåneskulden uppgick till 1 135 Mkr vid utgången av mars, och motsvarar 4,2 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN
• Börsportföljens värde ökade under kvartalet med 17,3 procent. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 11,3 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Förlängning har skett av kreditlöften omfattande 1 035 Mkr till och med 2017.

1) Substansvärdet den 3 maj 2012 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 3 maj, och med samma värden som 30 mars för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Den avmattning vi märkte av under de två sista månaderna 2011 övergick inledningsvis under 2012 till en något mer positiv marknadssituation. Under andra halvan av februari och under mars upplever vi att marknadsläget återigen mattades av. Framförallt påverkades insatsvaror och komponenter till verkstadsindustrin, vilket bedöms bero på såväl lagerminskningar hos kunder som lägre industriproduktion generellt. Byggrelaterade produkter klarade sig bättre och både Hultafors Group och Swegon uppvisar bra tillväxttal. Den totala tillväxten i kvartalet blev 11 procent varav organisk tillväxt var 8 procent. Konjunkturläget är fortsatt osäkert. Vårt stora beroende av de europeiska marknaderna förstärker denna osäkerhet.
Resultatet under första kvartalet har givetvis påverkats negativt av vad som sagts ovan men också av kraftfulla satsningar på produktutveckling och organisk tillväxt. Vi finner ingen anledning att ännu ompröva dessa satsningar men måste ändå konstatera att de belastar kvartalets resultat med drygt 30 Mkr mer än samma period föregående år. Hittills har dessa satsningar inte givit annat än marginell påverkan på koncernens intäkter.
Målsättningen att konsekvent fortsätta bygga verksamheter med bra produktportföljer och med potential för internationell tillväxt ligger fast. Våra marknadsandelar utanför Norden är fortfarande relativt små så vi bedömer att det finns goda möjligheter att växa även om konjunkturläget förblir fortsatt osäkert under ytterligare några kvartal.”
Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40.
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00.
Nummer för att ringa in är +46 (8) 505 598 53. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa presentationen besök vår hemsida www.latour.se

Informationen i denna rapport är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentilggörande den 4 maj 2012 klockan 08.30.