Delårsrapport januari – september 2012

SUBSTANSVÄRDET
• Substansvärdet uppgick per den 30 september till 151 kronor per aktie jämfört med 142 kronor per aktie vid ingången av året. Detta motsvarar en ökning med 11 procent justerat för utdelning jämfört med jämförbart index (SIXRX) som ökade med 12,3 procent. Substansvärdet per den 5 november uppgick till 153 kronor per aktie.1)

INDUSTRIRÖRELSEN
Tredje kvartalet
• Industriföretagens orderingång minskade till 1 466 (1 618) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valuta­effekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 571 (1 655) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 4 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet uppgick till 160 (218) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 10,2 (13,2) procent, för kvarvarande verksamheter. Ökade satsningar utöver normal nivå inom marknad och produktutveckling samt strukturkostnader påverkar resultatet med 33 Mkr.

Januari till september
• Industriföretagens orderingång minskade till 5 176 (5 224) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 2 procent justerat för valuta­effekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 5 091 (4 985) Mkr, en oförändrad tillväxt för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet uppgick till 482 (610) Mkr, en minskning med 21 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 9,5 (12,2) procent, för kvarvarande verksamheter. Ökade satsningar utöver normal nivå inom marknad och produktutveckling samt strukturkostnader påverkar resultatet med 104 Mkr.

KONCERNEN
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 072 (1 702) Mkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 962 (1 556) Mkr, vilket motsvarar 6,03 (11,14) kronor per aktie.2)
• Nettolåneskulden uppgick till 1 390 Mkr vid utgången av september, jämfört med 1 140 Mkr vid utgången av föregående år, och motsvarar 5,5 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.
• Förvärv har skett av 13,4 procent av aktierna i Diamorph AB (publ).

BÖRSPORTFÖLJEN
• Börsportföljens värde ökade under niomånadersperioden med 17,4 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 12,3 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Latour Industries förvärvade Kabona AB, ett ledande företag inom energieffektivisering av fastigheter. Därtill har två mindre förvärv genomförts, Norlub Scandinavia AB till Specma Group och Westlings Industri AB till LSAB inom Latour Industries. I börsportföljen har ägandet ökat i Tomra till 17,5 procent och i HMS till 22,7 procent.

1) Substansvärdet den 5 november 2012 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 5 november, och med samma värden som 30 september för den helägda industrirörelsen. 
2) Vinst per aktie sjunker då antalet aktier ökade till följd av fusionen med SäkI i juli 2011. Föregående år ingick vidare realisationsresultat med 3,35 SEK per aktie. 

VD-ord
Offensiv satsning genom lågkonjunkturen
”Den makroekonomiska situationen påverkar nu utvecklingen i våra verksamheter i allt högre omfattning. Flera stora industriella kunder har rapporterat om lägre produktionsnivåer och det är naturligt att våra verksamheter påverkas. Värst drabbat är Specma Groups OEM- och Systemdivisioner, där efterfrågan markant understiger föregående år. Utvecklingen är utmanande även för Latour Industries. Swegon, som tidigare i år haft bra tillväxt i orderingången, har också en sjunkande efterfrågan i tredje kvartalet.  Totalt sjönk orderingången i kvartalet med 7 procent organiskt och justerat för valuta. Utsikterna för tillväxt under de närmaste kvartalen är svaga, främst med tanke på att merparten av industrirörelsens omsättning kommer från den europeiska marknaden.

Trots marknadsläget väljer vi att fortsätta att satsa oss genom den lågkonjunktur som vi nu är i. Vi har valt att inte avbryta något av de strategiska initiativ som inleddes 2011 och som i år påverkar våra kostnader väsentligt. Flera produktlanseringar planeras inom industrirörelsen under 2012 och 2013, och etableringar görs på nya marknader och även insatser för ökad försäljning på befintliga marknader. Även om det i en nedåtgående konjunktur blir mer kännbart att ta dessa kostnader, är det min uppfattning att det på längre sikt är dessa satsningar som gör att vi kan växa och ta marknadsandelar, främst utanför Norden där våra marknadsandelar fortfarande är relativt små.

Marknadsläget innebär samtidigt att vi ser över våra kostnader i industrirörelsen. Utöver löpande kostnadsbesparingar genomförs strukturella åtgärder.
Resultatet och niomånadersperioden skall ses i skenet av att sammantaget 18 Mkr under tredje kvartalet respektive 88 Mkr under niomånadersperioden belastar resultatet i högre marknads- och produktutvecklingskostnader jämfört med samma period föregående år. Omstruktureringskostnader påverkar därutöver resultatet hittills i år med 16 Mkr. Ytterligare strukturkostnader kommer att belasta fjärde kvartalet.
Utvecklingen för våra börsnoterade innehav har i stora drag varit positiv med beaktande av lågkonjunkturen. Börsportföljens värde har utvecklats bättre än marknaden som helhet.
Förvärvet av 13,4 procent i Diamorph utgör vidare ett spännande tillskott till våra delägda onoterade bolag. Diamorph har hög tekniknivå, bra lönsamhet och i sanning en mycket global marknad, och passar därmed mycket bra in i vår strategi.”

Jan Svensson

Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40.
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00.
Nummer för att ringa in är +46 (8) 505 598 53. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa presentationen besök vår hemsida www.latour.se