Delårsrapport januari – juni 2017

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 96 kronor per aktie jämfört med 87 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 13,3 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 10,8 procent. Substansvärdet per den 21 augusti uppgick till 92 kronor per aktie (1).

 •  Latouraktiens totalavkastning uppgick till 25,9 procent under första halvåret jämfört med 10,8 procent för SIXRX.

 • Aktiesplit 4:1 genomfördes under juni.

INDUSTRIRÖRELSEN
Andra kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 18 procent till 2 606 (2 216) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med

 • 3 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 16 procent till 2 493 (2 144) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 1 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet minskade med 3 procent till 297 (307) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,9 (14,4) procent för kvarvarande verksamheter.

 • Latour Industries förvärvade via dotterbolaget REAC AB tyska AAT, med en årsomsättning på 18 MEUR. Latour Industries förvärvade även italienska VIMEC, med en årsomsättning på 45 MEUR. Båda förvärven bidrar positivt till resultatet per aktie från tillträdesdagen.

Januari – juni

 • Industriföretagens orderingång ökade med 21 procent till 5 047 (4 167) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 20 procent till 4 728 (3 933) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 550 (509) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,6 (12,9) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 807 (3 997) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 1 476 (2 149) Mkr, varav realisationsvinster utgör 0 (890) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 351 (2 224) Mkr, vilket motsvarar 2,12 (3,49) kronor per aktie. Exklusive realisationsvinster ökade resultatet till 2,12 (2,09) kronor per aktie.

 • Nettolåneskulden uppgick till 2 608 (1 700) Mkr vid utgången av juni, och motsvarar 4 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 17,2 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 10,8 procent.

 • Ägarandelen i Tomra ökade till 26,3 procent av kapitalet efter förvärv av 689 000 aktier, varav 349 000 aktier förvärvades under andra kvartalet.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

(1) Substansvärdet den 21 augusti 2017 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 21 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.

VD-ord

”Efter flera kvartal med bra tillväxt och resultatutveckling blev andra kvartalet 2017 något lugnare. Vi växer dock fortfarande mer än vårt mål på minst 10 procent. Den totala tillväxten blev 18 procent i orderingång och 16 procent i fakturering. Den organiska tillväxten i orderingång och fakturering blev dock blygsamma 3 procent respektive 1 procent. Kalendereffekter bedömer vi påverkar dessa siffror negativt med 4-5 procentenheter. Kalendereffekterna hade vi på motsvarande sätt hjälp av under första kvartalet då orderingången växte organiskt med 12 procent och faktureringen med 11 procent. Den ackumulerade organiska tillväxten på 7 procent i orderingång och 6 procent i fakturering ger därmed en bra bild av aktivitetsnivån i våra affärsområden.

Rörelseresultatet uppgår till 297 (307) Mkr i kvartalet, vilket ger en rörelsemarginal på 11,9 (14,4) procent. En bidragande orsak till att resultatet sjunker något, utöver kalendereffekten, är att utleveranserna inte håller jämna steg med orderingången. Orderstocken har följaktligen ökat. Ökningen är 320 Mkr vilket innebär rekordhög orderstock på 1 340 (1 040) Mkr. Framförallt är det våra kunder inom byggbranschen som drabbas av förseningar, bland annat på grund av resursbrist inom byggnadsindustrin. Swegon, som är det affärsområde som påverkas mest av detta, har en orderingång i år som är 257 Mkr högre än faktureringen. Det finns dock inget som tyder på att detta inte skall rätta till sig under andra halvåret och därför ser vi bra faktureringsnivåer framför oss.

Vi fortsätter som tidigare att konsekvent satsa resurser på produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Vi har också medvetet satsat på att förbättra våra affärsområdens digitala närvaro, framförallt i den bemärkelsen att vi skall underlätta för våra kunder att göra affärer med oss. Ett kvartal som detta påverkas kostnaderna mer än vad intäkterna stiger. Industrirörelsen som helhet levererar fortsatt stabilt över vårt tillväxtmål på 10 procents årlig tillväxt och väl över vårt rörelsemarginalmål på 10 procent.

Vi upplever att byggkonjunkturen fortsätter att vara stark i stora delar av Europa, dock blir resursbristen i flera marknader alltmer märkbar. Det kan motverka tillväxten ett tag, men å andra sidan är det mycket som skall byggas så därmed borde det höga trycket i byggnadsindustrin hålla i sig. Som allra bäst är affärsklimatet fortfarande i Norden, men även Tyskland utvecklas väl och Storbritannien förefaller mer stabilt. Utvecklingen inom allmän tillverkningsindustri har dessutom varit bättre sedan slutet av 2016. Vi ser med viss optimism på utvecklingen i Sydostasien inklusive Kina och Indien, även om industrirörelsen ännu inte har så betydande andel där. Nord-Lock har dock fortsatt sin fina tillväxtresa i Asien. Det som känns mest osäkert just nu är utvecklingen i USA. Vi tycker att situationen där är något oklar med väldigt blandade signaler beroende på bransch men också vad gäller den allmänna investeringsviljan.

Under andra kvartalet genomförde vi två förvärv till industrirörelsen. Dels förvärvade Latour Industries dotterbolag REAC det tyska bolaget AAT, som tillverkar utrustning till kunder inom den europeiska marknaden för mobilitetshjälpmedel (Mobility Rehab). Dels förvärvade Latour Industries italienska VIMEC, som är ledande tillverkare av plattforms- och trapphissar. Läs mer om våra förvärv på sidan 4 i rapporten. Sammantaget innebär de under 2017 gjorda förvärven en tillväxt för industrirörelsen på drygt 8 procent på årsbasis.

Vår tillväxt och stabila resultatutveckling gör att vi står redo att liksom tidigare agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas. Vi ser goda förutsättningar att fortsätta en under alla förhållanden kortsiktigt relativt hög förvärvsaktivitet under 2017. Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 5 miljarder kronor.

Våra börsnoterade innehav har överlag lämnat bra och stabila rapporter för andra kvartalet, där HMS Networks och Troax utmärker sig med riktigt bra rapporter.

Börsportföljens värde ökade under det första halvåret med 17,2 procent justerat för utdelningar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 10,8 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 13,3 procent justerat för utdelning till 96 kronor per aktie.”

Jan Svensson Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten. Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 91. Konferensen kommer att webbsändas. För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1449684&s=1&k=074EE7115D817FADD3EC6216FE502552

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017, kl. 08.30 CET.