Delårsrapport januari – mars 2017

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 386 kronor per aktie jämfört med 348 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 11,0 procent jämfört med SIXRX som ökade med 6,5 procent. Substansvärdet per den 27 april uppgick till 404 kronor per aktie. (1)

 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 4,6 procent under perioden jämfört med 6,5 procent för SIXRX.

INDUSTRIRÖRELSEN

 • Industriföretagens orderingång ökade med 25 procent till 2 441 (1 951) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 12 procent justerat för valutaeffekter.

 •  Industriföretagens nettoomsättning ökade med 25 procent till 2 235 (1 788) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 11 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 252 (201) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,3 (11,3) procent för kvarvarande verksamheter.

 • Swegon förvärvade Irländska Safegard, med en årsomsättning på 8 MEUR och 24 anställda.

 • Hultafors Group förvärvade Puvab AB, med en årsomsättning på 42 Mkr och 49 anställda.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 269 (1 818) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 611 (1 466) Mkr, varav realisationsvinster utgör 0 (890) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 554 (1 602) Mkr, vilket motsvarar 3,48 (10,05) kronor per aktie. Exklusive realisationsvinster ökade resultatet till 3,48 (3,33) kronor per aktie.

 • Nettolåneskulden uppgick till 1 598 (582) Mkr vid utgången av mars, och motsvarar 2,5 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under första kvartalet med 11,2 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 6,5 procent.

 • Ökat ägande till 26,1 procent av kapitalet i Tomra efter förvärv av 340 000 aktier.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 3 april tecknades avtal om förvärv av AAT i Tyskland till REAC inom Latour Industries.

(1) Substansvärdet den 27 april 2017 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 27 april, och med samma värden som 31 mars för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Det är glädjande att återigen kunna redovisa ett kvartal med riktigt bra organisk tillväxt. Orderingången växte organiskt med 12 procent och faktureringen med 11 procent. Inklusive förvärv var tillväxten 25 procent i såväl orderingång som fakturering. Vi fortsätter därmed trenden att redovisa rekordkvartal i absoluta tal, denna gång det bästa första kvartalet någonsin. Rörelseresultatet förbättrades med 25 procent till 252 (201) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 11,3 (11,3) procent. En del av förbättringen i absoluta tal kan härledas till kalendereffekt då påsken i år infaller först i april. Samtidigt har resultatet belastats med kostnader av engångskaraktär i storleks-ordningen 15 Mkr.

Vi har under lång tid konsekvent satsat resurser på produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Vi har också medvetet satsat på att förbättra våra affärsområdens digitala närvaro, framförallt i den bemärkelsen att vi skall underlätta för våra kunder att göra affärer med oss. I skenet av genomförda och pågående satsningar inom de nämnda områdena kommer resultatet för närvarande i form av tillväxt istället för stigande rörelsemarginal. Industrirörelsen som helhet levererar fortsatt stabilt över vårt tillväxtmål på 10 procents årlig tillväxt och väl över vårt rörelse-marginalmål på 10 procent.

Vi upplever att byggkonjunkturen fortsätter att vara stark i stora delar av Europa. Allra bäst är affärsklimatet i Norden, men det ser långsamt bättre ut även i viktiga marknader som Tyskland och Storbritannien. Jämte den fina utvecklingen för byggkonjunkturen har vi noterat en starkare efterfrågan även från våra kunder i allmän tillverkningsindustri. Samtidigt ser vi tecken på att det är nyfödd optimism i Nordamerika och även i delar av Asien förutom i Kina. Den oro som många känner för situationen i Kina delas inte av Nord-Lock som fortsätter sin fina tillväxtresa där.

Under första kvartalet genomförde vi två förvärv till industrirörelsen. Swegon förvärvade irländska Safegard som är en ledande leverantör av rök- och brandspjäll i Storbritannien och på Irland. Hultafors förvärvade svenska Puvab som kompletterar Hultafors tidigare sortiment mycket väl med s.k. multinormkläder, dvs. certifierade kläder av hög kvalitet med innovativ design för arbete under krävande förhållanden. Efter rapportperiodens utgång har även REAC inom Latour Industries signerat avtal om förvärv av tyska AAT. Läs mer om våra förvärv på sidan 4 i rapporten. Sammantaget innebär hittills gjorda förvärv en tillväxt på 3,5 procent på årsbasis.

Vår tillväxt och fina resultatutveckling gör att vi står redo att liksom tidigare agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas. Vi ser goda förutsättningar att fortsätta en relativt hög förvärvsaktivitet under 2017. Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 5 miljarder kronor.

Endast ett fåtal av våra börsnoterade innehav har lämnat sina rapporter för första kvartalet. De som rapporterat har i likhet med tidigare redovisat en i huvudsak stark utveckling.

Börsportföljens värde ökade under det första kvartalet med 11,2 procent justerat för utdelningar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 6,5 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 11 procent justerat för utdelning till 386 kronor per aktie.”

Jan Svensson Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 42 666. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller använd länken:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1392909&s=1&k=2E897BF932A0D9A6B17CC2314A78A093

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017, kl. 08.30 CET.