Extra bolagsstämma i Latour

Vid den extra bolagsstämman i Investment AB Latour (publ) den 25 oktober 2017 beslutades att:

  • i enlighet med styrelsens förslag avyttra dotter-dotter-dotterföretaget AVT Industriteknik AB till bolag som kontrolleras av anställd inom koncernen. AVT utgör en obetydlig del av Latours tillgångar och eget kapital. Avyttringen kommer att genomföras i oktober 2017, och kommer att ha obetydlig effekt på Latourkoncernens resultat, finansiella ställning och substansvärde. En extra bolagsstämma var nödvändig för denna transaktion då de s. k. LEO-lagsreglerna i aktiebolagslagen inte gör skillnad på vad som är väsentligt och oväsentligt.

Göteborg 2017-10-25

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017, kl. 16.30 CET.