Valberedningens förslag rörande styrelse inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av åtta stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Olle Nordström, Carl Douglas, Eric Douglas, Anders Böös, Mariana Burenstam Linder och Lena Olving omväljs som ledamöter i styrelsen samt att Joakim Rosengren och Johan Hjertonsson väljs som nya ledamöter i styrelsen. Anders G Carlberg och Jan Svensson har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Olle Nordström.

Joakim Rosengren är född 1960 och är VD och Koncernchef på DeLaval International AB. Tidigare har han bland annat haft ledande befattningar inom Tetra Pak-koncernen, senast som VD på Tetra Pak Nordic och Tetra Pak Packaging Material. Joakim är utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Hjertonsson är född 1968 och är tillträdande VD och Koncernchef på Investment AB Latour (publ), 1 september 2019. Johan har tidigare erfarenhet som VD och Koncernchef på AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB samt i olika ledande befattningar inom produktutveckling och marknadsföring inom Electrolux-koncernen. Han är utbildad civilekonom på Lunds Universitet.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter: Gustaf Douglas, ordförande (huvudaktieägare), Fredrik Palmstierna (familj och bolag), Olle Nordström, (Skirner AB) och Göran Espelund (Lannebo fonder).

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 7 maj 2019 och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att återfinnas på bolagets webbplats www.latour.se i samband med att kallelsen offentliggörs.

Göteborg, 28 mars 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Nordström, ledamot i Valberedningen, 08 463 37 63

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019, kl. 10.30 CET.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 55 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 11 miljarder kronor.