Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) (”Latour”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 maj 2017 kl. 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2017, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 25 april 2017 kl. 15.00.

Anmälan ska ske via telefon 031-89 17 90 eller skriftligen till Latour, Box 336, 401 25 Göteborg, eller via hemsidan www.latour.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, namn på eventuella biträden och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Latours hemsida www.latour.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 25 april 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om
  a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter
 13. Val av revisionsbolag eller revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Beslut om
  a) uppdelning av aktier (split 4:1)
  b) ändring av bolagsordningen
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
 16. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
 17. Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
 18. Beslut om principer för valberedningen
 19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 8,00 kronor. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 4 maj 2017. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen verkställas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 9 maj 2017.

Punkt 2, 10 – 13, ordförande, styrelse och revisionsbolag
Valberedningen, som bestått av Gustaf Douglas, ordförande, Fredrik Palmstierna (familjen Palmstierna inkl. bolag), Björn Karlsson (Bertil Svenssons familj och stiftelse) och Johan Strandberg (SEB fonder), har lämnat följande förslag.

 • Till ordförande vid stämman utses Olle Nordström.
 • Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter.
 • Styrelsens arvode ska sammanlagt uppgå till 4 400 000 kronor, varav 1 400 000 kronor ska utgå till ordföranden och 500 000 kronor till envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag. Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder, Anders G. Carlberg, Anders Böös, Carl Douglas, Eric Douglas, Olle Nordström, Lena Olving och Jan Svensson. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på bolagets hemsida, www.latour.se.
 • Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2018.
 • Vidare föreslås att årsstämman utser Olle Nordström till styrelsens ordförande.

Punkt 14 a, uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår en s.k. aktiesplit innebärande att varje aktie delas i fyra aktier av samma aktieslag. Genom spliten ändras aktiens kvotvärde. Avstämningsdag för uppdelning kommer att meddelas senare men beräknas infalla under juni månad 2017. Efter uppdelning kommer antalet A-aktier att uppgå till 47 669 032 och B-aktier till 592 170 968, båda aktieslagen med ett kvotvärde på 0:21 kronor. Beslutet föreslås vara villkorat av punkt 14 b.

Punkt 14 b, ändring av bolagsordningen 
Med anledning av att ovanstående förslag till uppdelning av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen stämman att ändra bolagets bolagsordning genom att gränsen för lägsta och högsta antalet aktier höjs till lägst 320 000 000 aktier och högst 1 280 000 0000 aktier. Styrelsen föreslår dessutom att det högsta antalet A respektive B-aktier som får ges ut ska vara 1 280 000 000 per aktieslag.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB. Beslutet föreslås vara villkorat av punkt 14 a.

Punkt 15, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget och får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav.

Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på NASDAQ Stockholm. Vid handel på NASDAQ Stockholm ska priset motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv samt för kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2018, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelsen få ske genom handel på NASDAQ Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför NASDAQ Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission och/eller att täcka bolagets åtaganden enligt föreslaget köpoptionsprogram i punkten 17, inkluderande även tidigare års motsvarande program. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen eller som vid överlåtelse enligt utställda köpoptioner motsvarar ett pris som fastställts av oberoende rådgivare såsom marknadsmässigt vid utgivandet av optionerna.

Punkt 16, huvudsakliga principer för ersättning till bolagsledningen 
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande huvudsakliga principer för ersättning till bolagsledningen. Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning och pension. Med andra ledande befattningshavare avses koncernledning och affärsområdeschefer. Den rörliga ersättningen baseras på uppnådda mål och kan uppgå till 0 - 100 procent av grundlönen. För att främja långsiktighet ska styrelsen, utöver den årliga rörliga ersättningen, också kunna besluta om ersättningar som är kopplade till affärsområdenas långsiktiga värdeutveckling över en period som omfattar tre år, maximerat till en tredjedel av grundlönen per år under treårsperioden. Verkställande direktören har rätt att gå i pension vid 62 års ålder, varefter pension utgår med 60 procent av grundlönen i tre år. För övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år.

Styrelsen föreslår vidare att ersättning till bolagsledningen ska kunna kompletteras med aktierelaterade incitamentsprogram (t.ex. köpoptionsprogram) under förutsättning att dessa gynnar det långsiktiga engagemanget för verksamheten och förutsatt att de ges ut på marknadsmässiga villkor.

Punkt 17, förslag till köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett köpoptionsprogram riktat till verkställande direktör, ledande befattningshavare, ledningsgrupperna i affärsområdena och medarbetare på huvudkontoret.

Årsstämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa årsstämma utställa köpoptioner på maximalt 200 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,13 procent av totala antalet aktier och 0,07 procent av totala antalet röster. Det noteras att styrelsens rätt att utställa köpoptioner skall omräknas till att omfatta 800 000 aktier av serie B ifall aktiesplit enligt punkt 14 genomförs innan utställandet.

Intill tiden för nästa årsstämma ska ledande befattningshavare erbjudas förvärva köpoptioner på maximalt 200 000 aktier av serie B. Härav ska VD erbjudas köpoptioner på maximalt 40 000 aktier av serie B. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande. Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt 4,3 år från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2021 – 30 juni 2021. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 200 000 aktier av serie B till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd). Vid tidpunkten för kallelsen innehar Latour 323 500 återköpta B-aktier, varav samtliga är belastade med tidigare års köpoptioner. Detta innebär, om årets program tecknas fullt ut, att Latour behöver återköpa 500 500 B-aktier för att säkerställa leverans av årets och tidigare års program.

Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Latours aktieägarkollektiv. Sedan tidigare finns det utestående program från årsstämmorna 2013 – 2016 som omfattar sammanlagt 624 000 köpoptioner. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter.

Punkt 18, förslag till huvudsakliga principer för valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman 2017 antar regler för utseende av valberedningen inför årsstämma i enlighet med nedan föreslagna riktlinjer. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedning fattas av en stämma.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, en ledamot utsedd av var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Styrelsens ordförande skall, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant, vara adjungerad till valberedningen, och har som uppdrag att kontakta de största aktieägarna och därmed sammankalla valberedningen.

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ersättare. I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet fyra största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet fyra största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

 • förslag till ordförande vid årsstämman,
 • förslag till styrelse och styrelseordförande,
 • förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete, 
 
 • förslag, utarbetar i samarbete med bolagets revisionsutskott, till revisorer,
 • förslag till arvode till revisorn 
 

Valberedningen skall i sitt arbete beakta de från tid till annan gällande reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

 Majoritetskrav
För giltiga beslut avseende punkterna 14 b och 15 enligt ovanstående förslag krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkten 17 gäller ett majoritetskrav om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Uppgift om antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 159 960 000, varav 11 917 258 aktier av serie A och 148 042 742 aktier av serie B. Bolaget innehar totalt 323 500 egna aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 267 215 322, varav bolaget innehar 323 500 röster.

Handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut under punkterna 15 och 17 samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende tillämpningen av principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledning hålls tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Vidare kommer valberedningens förslag jämte motiverade yttrande samt styrelsens förslag och yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen att hållas tillgängligt hos bolaget inom samma tid. Dokumentationen kommer även att finnas på bolagets hemsida, www.latour.se. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Aktieägares rätt till upplysningar 
Aktieägare informeras härmed om sin rätt att på stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dels ett ärende på dagordningen, dels koncernbolagens ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. Upplysningar ska lämnas om det anses kunna ske utan väsentlig skada för bolaget. 

Program vid stämman
16.00  Stämmolokalen öppnas
17.00    Årsstämman inleds

Efter stämman serveras lättare förtäring
Vänligen uppge vid anmälningstillfället huruvida man önskar stanna på den efterföljande förtäringen eller inte.

Göteborg i mars 2017

Investment AB Latour (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2017, kl. 18.00 CET.